Zpráva auditora

(Audit report)

Zpráva připravená nezávislým auditorem, vyjadřující názor na to, zda účetní knihy, výkaz zisků a ztrát a rozvaha dávají pravdivý a věrný obraz o situaci společnosti. Zpráva auditora dávající výrok o výhradě se nazývá "Kvalifikovaná zpráva auditora".

Další pojmy