E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Vzorový ESG dotazník na pomoc firmám

 • Standardy
 • 30. 11. 2021
 • Autor: Česká bankovní asociace

Od poloviny roku 2021 jsou banky povinny u nových úvěrů či při přeceňování zástav vyhodnocovat dopady na životní prostředí (E), na společnost (S) i řízení firem (G). Tato povinnost v polovině roku 2022 zahrne celé portfolio. Rozšíření tzv. nefinančního reportingu se bude od ledna 2023 týkat i všech podniků nad 250 zaměstnanců a od ledna 2026 i kotovaných malých a středních podniků.

Přístupy jednotlivých bank k financování klientů se budou lišit v závislosti na přístupu a veřejných závazcích jejich mateřských institucí a skupin, nicméně okruh údajů zahrnutých v dotazníku dostatečně vystihuje typologii a obsah potřebných dat v celé šíři. Vzorový ESG dotazník tak umožní firmám postupně se připravit na výše uvedené reportovací povinnosti.

Jednotlivé okruhy otázek jsou následující:

 1. Identifikační údaje klienta (vyplní banka)
 2. Obecné ESG otázky (vyplní banka na základě veřejných zdrojů nebo informací od klienta)
 3. Specifické ESG otázky (vyplní klient případně banka na základě informací od klienta)
 4. Řízení specifických ESG rizik a příkladů otázek, které si pro jejich vyhodnocení můžete položit (vyplní banka na základě veřejně dostupných informací nebo informací od klienta)

 –

Since mid-2021, banks have been obliged to evaluate the impacts on the environment (E), society (S) and corporate governance (G) on new loans or revaluation of collateral. This obligation will cover the entire portfolio in mid-2022. From January 2023, the extension of so-called non-financial reporting will also apply to all companies with more than 250 employees and, from January 2026, to listed small and medium-sized enterprises. The approaches of individual banks to financing clients will vary depending on the approach and public commitments of their parent institutions and groups, however, the range of data included in the questionnaire adequately captures the typology and content of the required ESG data in its entirety. The sample ESG questionnaire will thus enable companies to gradually prepare for the above-mentioned reporting obligations.

The individual areas are as follows:

 1. General and screening questions (to be filled in by the bank)
 2. General ESG questions (to be filled in by the bank from publicly available sources or alternatively after having liaised with the client)
 3. Specific ESG questions (to be filled in by the client or by the bank based on the information collected from the client)
 4. Management of specific environmental, social and governance risks (to be filled in by the bank from publicly available sources or alternatively after having liaised with the client)