Výroční zpráva a účty

(Annual report and accounts)

Dokumenty připravované představenstvem společnosti, které popisují aktivity společnosti. Zahrnují výkaz cash flow, auditovaný výkaz zisků a ztrát, rozvahu a budoucí výhled společnosti.

Další pojmy