Stanovy ČBA

Stanovy představují úřední dokument, který definuje naši činnost a organizační strukturu. Toto znění Stanov bylo schváleno Shromážděním členů asociace 26. června 2017. 

I

Základní ustanovení

Článek 1
Název a sídlo

1.  Sdružení nese název "Česká bankovní asociace" (v textu dále jen "asociace").

2.  V jazyce anglickém "Czech Banking Association", v jazyce německém "Der Tschechische Bankenverband", v jazyce francouzském "Association Tcheque des banques".

3.  Sídlem asociace je 110 00 Praha 1, Vodičkova ulice 30/699, Česká republika.

 

Článek 2
Právní poměry

1.  Asociace je dobrovolným sdružením založeným podle § 20 (f) až (j) občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2.  Asociace je sdružením právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících a které jsou držiteli licence ČNB, vydané podle právní úpravy České republiky.

3.  Asociace neslouží k uzavírání ani prosazování kartelových dohod.

4.  Asociace vyvíjí svou činnost na území České republiky.

5.  Asociace se může na základě rozhodnutí shromáždění členů (kapitola IV článek 1 odstavec 6) stát členem, přidruženým členem nebo korespondenčním členem zahraniční instituce (sdružení, federace), působící v bankovním sektoru.

6.  Asociace je založena na dobu neurčitou.

 

Článek 3
Předmět činnosti

Předmětem činnosti asociace je zejména

1.  zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k parlamentu, vládě, dalším orgánům exekutivy, České národní bance a dalším právním subjektům;

2.  reprezentovat zájmy svých členů ve vztahu k zahraničí a zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních odborných orgánech a organizacích, zejména pak členství v Evropské bankovní federaci a v Evropském platebním výboru;

3.  podporovat profesní přípravu pracovníků bank způsoby a formou odpovídající aktuálním potřebám trhu a poptávce členů, včetně zajišťování a organizace přednášek, seminářů, vzdělávacích a osvětových kurzů a zkoušek v souladu s vlastními vzdělávacími programy i příslušnou legislativní úpravou;

4.  prezentovat odborné i laické veřejnosti společné postoje členů, vyjadřovat se k otázkám souvisejícím přímo s bankovním sektorem i k otázkám obecnějšího charakteru, poskytovat informace sdělovacím prostředkům a vydávat publikace související s vlastní odbornou i analytickou činností;

5.  sledovat a posuzovat stávající či navrhované zákony či podzákonné právní předpisy, týkající se podstatnou měrou bankovního sektoru a reagovat na ně ve smyslu bodu 1) tohoto článku;

6.  vykonávat činnosti směřující ke standardizaci postupů v bankovnictví, zvláště k harmonizaci s předpisy a uzancemi, vyplývajícími z členství v Evropské unii,

7.  působit k odstraňování rozporů mezi členy asociace; a

8.  vyvíjet další činnosti k podpoře zájmu členů asociace.

 

II

Vznik a zánik členství

Článek 1
Vznik členství

1.  Členství v asociaci je dobrovolné. 

2.  O členství se mohou ucházet právnické osoby, podnikající v peněžnictví na základě platné bankovní licence, vydané podle právní úpravy České republiky.

3.  Členství vzniká na základě podání přihlášky, a to k začátku měsíce následujícího po datu, kdy shromáždění členů vyslovilo s členstvím souhlas. Je vyhrazeno pouze právnickým osobám podnikajícím v peněžnictví na základě platné bankovní licence vydané podle zákona o bankách.

4.  Přihlášky za člena asociace se podávají Prezidiu asociace písemně v předepsané formě. Prezidium je předloží nejbližšímu shromáždění členů asociace.


Článek 2
Zánik členství

1.  Členství v asociaci končí

a) vystoupením člena,
b) vyloučením člena,
c) zánikem člena (u členů, k jejichž činnosti se vyžaduje platná bankovní licence podle zákona o bankách /č. 21/1992 Sb. ve znění novel/ též odebráním této licence), a
d) zrušením asociace.

2.  Oznámení člena o vystoupení z asociace se podávají písemně Prezidiu asociace. Vystoupení je účinné teprve po splnění finančních závazků člena vůči asociaci.

3.  Člen asociace může být vyloučen rozhodnutím shromáždění členů asociace, jestliže

a) hrubě porušil své členské povinnosti určené stanovami,
b) hrubě porušil zájmy a práva ostatních členů asociace,
c) jinak jednal proti cílům a zájmům asociace, 
d) svým jednáním vážně poškodil pověst českého bankovnictví, na příklad jednáním v rozporu s kodexem bankovní etiky asociace, porušením zákonů apod.

4.  Návrh na vyloučení člena podává Prezidium asociace. Podat takový návrh je oprávněn též Dozorčí výbor.

5.  Rozhodnutí o vyloučení člena je účinné dnem doručení rozhodnutí členovi, jehož se týká. O vyloučení člena je informována Česká národní banka.

6.  Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení jednorázového členského vkladu. Nárok na vrácení již uhrazeného členského příspěvku na běžný rok nebo jeho části nevzniká členům, jejichž členský status se změnil spojením (fúzí či jinou formou) s jiným členem. Nárok nevzniká ani členu vyloučenému. Členu vystupujícímu přísluší nárok na vrácení alikvotní části ročního členského příspěvku za dobu ode dne ukončení členství do konce běžného roku.

7.  Člen, jehož členství zaniklo, může požádat o znovupřijetí nejdříve po dvanácti měsících ode dne, kdy jeho členství zaniklo. Znovunabytí členství podléhá schválení shromáždění členů asociace.

 

Článek 3
Pozastavení členství

1.  Členu asociace může být ze závažných důvodů pozastaveno členství. Takovým důvodem může být např. uvalení nucené správy. Členství je pozastaveno rozhodnutím Prezidia. Po dobu pozastavení členství nemůže člen vykonávat účast na rozhodování asociace a být volen do orgánů asociace. Pokud je představitel banky, jíž je pozastaveno členství, členem Prezidia nebo Dozorčího výboru, je jeho účast v těchto orgánech na dobu pozastavení členství rovněž pozastavena.

2.  Ukončení pozastavení členství se vykoná obdobným způsobem jako pozastavení členství.

  

III

Práva a povinnosti členů

1.  Člen asociace má právo

a)   účastnit se aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti (kapitola I, článek 3),
b)   podílet se na výsledcích činnosti asociace a na poskytovaných výhodách a službách (kapitola I, článek 3),
c)   podávat podněty a připomínky k činnosti asociace,
d)   podílet se na kontrole a řízení asociace, a
e)   volit orgány asociace a být volen do těchto orgánů.

2.  Člen asociace má povinnost

a)   dodržovat stanovy asociace, kodex bankovní etiky asociace, usnesení orgánů asociace a platit členské příspěvky, vklad přistupujícího člena a členské vklady v souladu s rozhodnutími o finančním hospodaření asociace, učiněnými dle stanov,
b)   podílet se dle svých zájmů, odbornosti a možností na plnění cílů a úloh asociace,
c)   poskytovat kanceláři asociace informace, o jejichž potřebě bylo rozhodnuto shromážděním nebo Prezidiem asociace v souladu se stanovami, a
d)   jednat v souladu se zájmy asociace.

 

IV

Organizace asociace a vymezení působnosti jejích orgánů


Článek 1
Shromáždění členů

1.  Shromáždění členů je nejvyšším orgánem asociace. Je tvořeno nejvyššími představiteli statutárních orgánů právnických osob – členů asociace. Výjimečně mohou tyto představitele zastupovat na shromáždění členů jejich zástupci, pokud jsou členy statutárních orgánů právnických osob – členů asociace.  Každý člen má na shromáždění jednoho představitele. Shromáždění členů se schází podle potřeby, zpravidla jednou za rok. V případě potřeby neodkladných rozhodnutí, spadajících do působnosti shromáždění členů podle těchto stanov, může požádat Prezidium oprávněné členy o stanovisko písemně. O výsledku informuje Prezidium na nejbližším plenárním shromáždění členů.

2.  Zasedání shromáždění svolává Prezidium písemnými pozvánkami nejméně tři týdny před stanoveným termínem zasedání. Spolu s pozvánkou musí být zaslán seznam bodů agendy zasedání.

3.  Návrh na konání mimořádného zasedání shromáždění členů může podat:

a) kterýkoli člen spolu se sdělením záležitosti k projednání.
b) Prezidium nebo Dozorčí výbor, jestliže to vyžaduje zájem asociace, spolu se sdělením záležitosti k  projednání

4.  Návrh podle odstavce 3) se podává písemně Prezidiu cestou kanceláře asociace, kromě případu, kdy o svolání mimořádného zasedání shromáždění členů rozhodne přímo Prezidium. Prezidium každý návrh posoudí a rozhodne-li, že věc je naléhavá, svolá mimořádné zasedání shromáždění členů do tří týdnů. Neuzná-li věc za naléhavou, zařadí její projednání na nejbližší pravidelné shromáždění členů. Prezidium může též věc posoudit jako neopodstatněnou, avšak v tomto případě musí o podnětu informovat na nejbližším pravidelném shromáždění členů.

5.  Každý člen má jeden hlas. Shromáždění členů asociace je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

6.  Do působnosti shromáždění členů náleží zejména

a) změna stanov asociace,
b) rozhodování o strategii aktivit asociace,
c) volba a odvolání členů Prezidia asociace,
d) volba a odvolání členů Dozorčího výboru asociace,
e) rozhodování o přijetí členů asociace,
f) rozhodování o ukončení členství vyloučením,
g) rozhodování o znovupřijetí člena,
h) rozhodování o zásadách finančního hospodaření asociace, o výši rozpočtových výdajů, příjmů a základní skladbě výdajů, o členských platbách asociaci; schvalování realizace rozpočtu a roční účetní uzávěrky.
i) rozhodnutí o zrušení asociace, a
j) eventuální další otázky, které si k rozhodování vyhradí.

7.  K platnosti rozhodnutí shromáždění členů je třeba dvoutřetinové většiny hlasů členů, přítomných na shromáždění (za předpokladu, že je splněna podmínka usnášeníschopnosti podle odstavce 5 tohoto článku). K platnosti rozhodnutí o otázkách, uvedených pod písmeny a, c, d, f, j odstavce 6 tohoto článku je však třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů asociace.

8.  Ze zasedání shromáždění členů se pořizuje zápis, který kromě formálních náležitostí (místo, datum) obsahuje:

a) listinu přítomných
b) stručný popis projednávání jednotlivých bodů agendy
c) rozhodnutí shromáždění s event. uvedením výsledků hlasování
d) návrhy a stanoviska členů, předložené k projednání.

Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Ověřovatelem je zpravidla člen Prezidia nebo Dozorčího výboru, jinak jím může být některý z členů, zvolený prostou většinou členů, přítomných na shromáždění. Zapisovatelem je zpravidla pracovník kanceláře asociace.Zápis vyhotovuje kancelář asociace a rozesílá jej do dvou týdnů všem členům asociace.


Článek 2
Prezidium asociace

1.  Prezidium asociace je statutárním orgánem, jenž řídí činnost asociace a jedná jejím jménem. Prezidium je nejméně pětičlenné, nejvýše devítičlenné.

2.  Členové Prezidia jsou voleni shromážděním členů asociace z řad osob, které jsou stálými představiteli právnických osob – členů asociace.

3.  Volební období Prezidia je tříleté.

4.  Prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident a v rámci svých oprávnění výkonný ředitel a jeho náměstek jednají za asociaci navenek.

5.  Prezidium rozhoduje o všech záležitostech asociace, pokud nejsou zakladatelskou smlouvou a stanovami vyhrazeny do působnosti shromáždění členů asociace.

6.  Prezidium zejména:

a) svolává zasedání shromáždění členů asociace,
b) posuzuje a rozhoduje o věcech členství podle kapitoly II stanov,
c) volí a odvolává dvoutřetinovou většinou svých členů prezidenta a viceprezidenta asociace z řad členů Prezidia,
d) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele asociace a schvaluje případné další vedoucí pracovníky kanceláře asociace,
e) posuzuje a rámcově usměrňuje finanční hospodaření asociace (rozpočet příjmů a výdajů, příspěvkovou politiku, realizaci rozpočtu, roční účetní uzávěrku po slyšení Dozorčího výboru),
f) přijímá a projednává podněty a připomínky k činnosti asociace, návrhy členů a kroky k řešení rozporů mezi členy asociace (kromě těch, které přísluší např. obchodním soudům),
g) zaujímá stanoviska k otázkám bankovnictví v ČR a podle úvahy je zveřejňuje, a
h) jmenuje a odvolává členy Etického výboru Prezidia asociace a rozhoduje o jeho doporučeních.

7.  Prezidium se skládá z

a) prezidenta,
b) viceprezidenta, a
c) členů Prezidia.

8.  Prezidium se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Jeho činnost řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů, zahrnující přítomnost prezidenta nebo viceprezidenta. Při rovnosti hlasů v Prezidiu rozhoduje hlas prezidenta (v jeho nepřítomnosti viceprezidenta).Zasedání Prezidia svolává prezident (v jeho nepřítomnosti viceprezident) písemnou pozvánkou nejpozději 14 dnů předem. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání.O průběhu jednání Prezidia se pořizuje zápis. Jeho náležitosti jsou obdobné jako u zápisu ze zasedání shromáždění členů, avšak ověřovatelem je vždy prezident nebo viceprezident asociace.

9.  Při ukončení členství člena Prezidia může Prezidium kooptovat nového člena z okruhu osob, které mohou být voleny do Prezidia (bod 2, článek 2, oddíl IV Stanov). Kooptaci musí schválit Prezidium platným usnesením a předložit ji k dodatečnému schválení nejbližšímu shromáždění členů. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím Prezidia, do něhož byl kooptován.

10.  Během funkčního období může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové řádně zvolení na shromáždění členů.  

 

Článek 3
Prezident a viceprezident

1.  Prezident a viceprezident asociace jsou voleni na funkční období tří let.

2.  Prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident asociace řídí jednání prezidia asociace. Podléhají ve své činnosti rozhodnutím Prezidia a jsou mu odpovědni.

3.  Prezident a viceprezident asociace zastupují a reprezentují asociaci navenek, jednají – případně s dalšími členy Prezidia – o zásadních otázkách asociace v tuzemsku i v zahraničí. Podepisují zásadní dokumenty za asociaci v souladu s odst. 1 čl. 1 kapitoly VI. 

4.  Funkce prezidenta a viceprezidenta jsou čestné.

 

Článek 4
Dozorčí výbor

1.  Dozorčí výbor je nejméně tříčlenný a nejvýše sedmičlenný. Je volen shromážděním asociace. Poklesne-li počet členů pod uvedené minimum, nebo pod hranici nezbytnou pro plnění stávajících úkolů, je možné provést kooptaci. Kooptace podléhá schválení nejbližšího shromáždění členů.

2.  Volební období je tříleté. 

3.  Člen Dozorčího výboru nesmí být současně členem prezidia.

4.  Členové Dozorčího výboru volí ze svého středu předsedu Dozorčího výboru. Ke zvolení je třeba dvoutřetinové většiny všech členů Dozorčího výboru.

5.  K platnosti usnesení Dozorčího výboru je třeba prosté většiny hlasů všech členů Dozorčího výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.  Dozorčí výbor zejména

a) dohlíží na výkon činnosti asociace,
b) dohlíží na dodržování přijatých usnesení,
c) provádí kontrolu hospodaření asociace,
d) provádí kontrolu roční účetní uzávěrky, a
e) posuzuje návrh rozpočtu asociace před jeho předložením shromáždění členů.

7.  Dozorčí výbor je za svoji činnost zodpovědný shromáždění členů, zúčastňuje se zasedání shromáždění členů.

8.  Dozorčí výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jednání svolává předseda Dozorčího výboru písemnou pozvánkou nejpozději čtrnáct dní předem. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání.

 

Článek 5
Expertní, poradní a pracovní orgány asociace

1.  Prezidium asociace zřizuje stálé expertní, poradní a pracovní orgány pro jednotlivé úseky odborné problematiky. Tyto odborné orgány mají formu komisí, subkomisí a stálých pracovních skupin, případně poradního grémia; k účasti mohou být též přizváni významní odborníci z nebankovních institucí. Stálé odborné orgány mohou mít tajemníky (odborné gestory), jimiž jsou zpravidla pracovníci kanceláře asociace. Zabezpečují vztah mezi odborným orgánem a kanceláří asociace a administrativní podporu jeho činnosti.

2.  Stálé odborné orgány si volí svého předsedu, kterého schvaluje a odvolává prezidium, popřípadě i místopředsedu.

3.  Komise může pro určitou výseč své činnosti navrhnout zřízení subkomise, na kterou se vztahují obdobná pravidla fungování a která je včleněna do příslušné komise prostřednictvím svého   předsedy.

4.  Pro časově omezené a jednotlivé úkoly může Prezidium nebo výkonný ředitel, popřípadě předseda stálého odborného orgánu v rámci tematické náplně tohoto orgánu, zřídit dočasný expertní (pracovní) tým.

5.  Stálé odborné orgány pracují podle organizačního/jednacího řádu, který podléhá schválení Prezidiem asociace. Pro činnost subkomisí platí přiměřeně organizační/jednací řád komise, v jejímž rámci byly zřízeny.

 

Článek 6
Sekretariát asociace

1.  Sekretariát asociace tvoří výkonný ředitel, náměstek výkonného ředitele a kancelář asociace.

2.  Výkonný ředitel, resp. náměstek výkonného ředitele v rámci svého oprávnění je výkonným mluvčím asociace. Je jmenován Prezidiem asociace na tři roky z řad odborně a morálně vyhovujících kandidátů a Prezidiem může být též odvolán. Jeho jmenováním je založen jeho pracovní poměr k asociaci.

3.  Výkonný ředitel je řízen Prezidiem prostřednictvím prezidenta, v jeho nepřítomnosti viceprezidenta asociace. Jedná za asociaci navenek v tuzemsku i v zahraničí, včetně jejího zastupování a reprezentace. Podepisuje zásadní dokumenty za asociaci v souladu s odst. 1 článku 1 kapitoly VI.

4.  Výkonný ředitel řídí sekretariát asociace a rozhodne o přijetí a uvolnění jeho pracovníků. O personálních pohybech a jejich důvodech následně informuje Prezidium.

5.  Kancelář asociace zabezpečuje operativní činnost a podporu zájmové činnosti asociace. Podrobnosti jejího uspořádání a chodu upraví jednací a organizační řád.

 

V

Finanční hospodaření a majetek asociace

Článek 1
Finanční hospodaření

1.  Základním nástrojem hospodaření asociace je rozpočet, který sestavuje na období jednoho roku kancelář asociace; vychází přitom ze zavedených aktivit asociace a strategie činnosti na běžný rok.

2.  Rozpočet a zpráva o jeho plnění je schvalována shromážděním členů. Rozpočet může být na doporučení Prezidia schválen členy korespondenčně, přičemž k vyjádření musí být členům poskytnuta lhůta nejméně deseti pracovních dnů. Ve lhůtě nezbytné pro přípravu svého vlastního rozpočtu musí být členové informováni o předpokládané výši příspěvku na rozpočtový rok.

3.  Rozpočtové příjmy tvoří členské příspěvky, členské vklady, dobrovolné příspěvky, ostatní příjmy a dotace.

4.  Rozpočet výdajů musí být rozčleněn do hlavních nákladových kategorií (náklady osobní, materiálové, nákup služeb nevýrobní povahy, příspěvky a platby, plynoucí z členství asociace v jiných sdruženích atd.).

5.  Za plnění rozpočtu, finanční hospodaření a majetek asociace odpovídá výkonný ředitel.

6.  Kontrola hospodaření a vedení účetnictví se provádí alespoň jedenkrát ročně. Rozhodnutí o provedení přísluší společně Prezidiu s Dozorčím výborem, schválení výsledku kontroly přísluší shromáždění členů.

 

Článek 2
Finanční zabezpečení

1.  Členové asociace jsou povinni přispívat na činnost asociace a podílet se na úhradě nákladů asociace formou:

a) členského vkladu,
b) členských příspěvků, a
c) eventuálně mimořádných příspěvků.

2.  Nově přijímaní členové poskytnou asociaci jednorázový členský vklad, a to ve výši Kč 100.000, splatný do šedesáti dnů od vzniku členství.

3.  Členský příspěvek uhradí všichni členové ročně, a to na základě propočtu provedeného podle schváleného rámcového rozpočtu na běžný rok, do posledního dne měsíce prosince roku, předcházejícího příslušný rozpočtový rok. 

4.  Členský příspěvek je propočten takto

a) 40 % rozpočtových výdajů schválených pro běžný rok uhradí všichni,
b) členové asociace ve stejné výši (paritní složka příspěvku),
c) 60 % rozpočtových výdajů uhradí členové asociace poměrně podle podílu počtu svých pracovníků na celkovém počtu pracovníků členů asociace (poměrná složka příspěvku),
d) údaje, rozhodné pro výpočet příspěvku se použijí dle stavu k 30. září roku, předcházejícího příslušný rozpočtový rok, a
e) pro účely oznámení počtu pracovníků banky se použijí údaje evidenčního počtu zaměstnanců, vykazované pro Českou národní banku.

5.  Asociace uplatňuje zásadu rovnováhy mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. Pokud rozpočtové výdaje jsou v běžném roce nižší než rozpočtové příjmy, použije se vzniklého zůstatku prostředků ke konci roku jako rozpočtového zdroje pro rok příští; pokud by rozpočtové výdaje překročily rozpočtové příjmy, bude schodek pokryt mimořádným členským příspěvkem, rozepsaným analogicky rozpisu členských příspěvků dle odst. 4 tohoto článku.


Článek 3
Majetek asociace

1.  Majetek (to jest hmotné a finanční prostředky a majetková práva) asociace je vlastnictvím asociace jako celku.
2.  O inventarizaci majetku asociace platí zvláštní předpisy.

 

VI

Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 1
Zastupování asociace a podpisování
za asociaci

1.  Jménem asociace jedná a za ni podpisuje prezident, v jeho zastoupení viceprezident a výkonný ředitel a jeho náměstek v rámci svých oprávnění, podle zásady jednoho podpisu.

 

Článek 2
Zrušení asociace

1.  V případě rozhodnutí o zrušení asociace shromáždění členů asociace současně rozhodne i o způsobu majetkového vypořádání a o určení likvidátora.

2.  V rámci likvidace musí být

a) uhrazeny všechny oprávněné závazky vůči věřitelům, a
b) zajištěny oprávněné nároky vůči dlužníkům.

3.  Majetek, který má na základě vypořádání připadnout jednotlivým členům asociace, bude rozdělen v poměru k finančním prostředkům, které členové vložili do asociace za dobu jejího trvání.

 

Článek 3
Společná a přechodná ustanovení

1.  Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem přijetí těchto Stanov.

2.  Každý z členů asociace obdrží po jednom vyhotovení těchto Stanov, dva výtisky se zakládají v kanceláři asociace.

 

 

Toto znění Stanov bylo schváleno Shromážnědím členů asociace 26. června 2017.