Stanovy ČBA

Stanovy představují úřední dokument, který definuje naši činnost a organizační strukturu. Toto znění Stanov bylo schváleno Shromážděním členů asociace 15. června 2023.

I

Základní ustanovení

Článek 1
Název a sídlo

1. Sdružení nese název "Česká bankovní asociace" (v textu dále jen "asociace"). V jazyce anglickém "Czech Banking Association", v jazyce německém "Der Tschechische Bankenverband", v jazyce francouzském "Association Tcheque des banques".

2. Sídlem asociace je Praha, Česká republika.

 

Článek 2
Právní poměry

1. Asociace je dobrovolným sdružením založeným podle § 20 (f) až (j) občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2. Asociace je sdružením právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících a které jsou držiteli licence ČNB, vydané podle právní úpravy České republiky, zahraničních bank z členských států EU podnikajících na území ČR prostřednictvím poboček na základě jednotné licence podle práva Evropské unie, jakož i zahraničních bank podnikajících na území ČR prostřednictvím poboček na základě licence udělené Českou národní bankou.

3. Asociace neslouží k uzavírání ani prosazování kartelových dohod.

4. Asociace vyvíjí svou činnost na území České republiky.

5. Asociace se může na základě rozhodnutí shromáždění členů (kapitola IV článek 1 odstavec 6) stát členem, přidruženým členem nebo korespondenčním členem zahraniční instituce (sdružení, federace), působící v bankovním sektoru.

6. Asociace je založena na dobu neurčitou.

 

Článek 3
Předmět činnosti

 

Předmětem činnosti asociace je zejména:

1. zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k parlamentu, vládě, dalším orgánům exekutivy, České národní bance a dalším právním subjektům.

2. reprezentovat zájmy svých členů ve vztahu k zahraničí a zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních odborných orgánech a organizacích, zejména pak členství v Evropské bankovní federaci a v Evropském platebním výboru.

3. podporovat finanční vzdělávání veřejnosti, profesní přípravu pracovníků bank způsoby a formou odpovídající jejich aktuálním potřebám, jakož i potřebám trhu, včetně zajišťování a organizace přednášek, seminářů, vzdělávacích a osvětových kurzů a zkoušek v souladu s vlastními vzdělávacími programy i příslušnou legislativní úpravou.

4. prezentovat odborné i laické veřejnosti společné postoje členů, vyjadřovat se k otázkám souvisejícím přímo s bankovním sektorem i k otázkám obecnějšího charakteru, poskytovat informace sdělovacím prostředkům a vydávat publikace související s vlastní odbornou i analytickou činností.

5. sledovat a posuzovat stávající či navrhované zákony či podzákonné právní předpisy, týkající se podstatnou měrou bankovního sektoru a reagovat na ně ve smyslu bodu 1) tohoto článku.

6. vykonávat činnosti směřující ke standardizaci postupů v bankovnictví, zvláště k harmonizaci s předpisy a uzancemi, vyplývajícími z členství v Evropské unii.

7. působit k odstraňování rozporů mezi členy asociace.

8. vyvíjet další činnosti k podpoře zájmu členů asociace.

 

II

Vznik a zánik členství

Článek 1
Vznik členství

1. Členství v asociaci je dobrovolné.

2. O členství se mohou ucházet právnické osoby, podnikající v peněžnictví na základě platné bankovní licence, vydané podle právní úpravy České republiky, zahraniční banky z členských států EU podnikající na území ČR prostřednictvím poboček na základě jednotné licence podle práva Evropské unie, jakož i zahraniční banky podnikající na území ČR prostřednictvím poboček na základě licence udělené Českou národní bankou.

3. Členství vzniká na základě podání přihlášky, a to k začátku měsíce následujícího po datu, kdy shromáždění členů vyslovilo s členstvím souhlas. Je vyhrazeno pouze právnickým osobám podnikajícím v peněžnictví na základě platné bankovní licence vydané podle zákona o bankách.

4. Přihlášky za člena asociace se podávají Prezidiu asociace písemně v předepsané formě. Prezidium je předloží nejbližšímu shromáždění členů asociace.

 

Článek 2
Zánik členství

1.  Členství v asociaci končí:

a) vystoupením člena.
b) vyloučením člena.
c) zánikem člena (u členů, k jejichž činnosti se vyžaduje platná bankovní licence podle zákona o bankách /č. 21/1992 Sb. ve znění novel/ též odebráním této licence).
d) zrušením asociace.

2. Oznámení člena o vystoupení z asociace se podávají písemně Prezidiu asociace. Členství v asociaci zaniká uplynutím lhůty 3 měsíců od doručení oznámení Sekretariátu asociace, přičemž tato tříměsíční lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení sekretariátu asociace doručeno. Lhůta podle předchozí věty se automaticky prodlužuje, pokud v jejím průběhu vystupující člen nesplnil své finanční závazky vůči asociaci, a to do dne úplného splnění těchto finančních závazků. Ukončením členství v asociaci nezanikají členovi neuhrazené závazky vůči asociaci.

3. V případě, že člen asociace neuhradí asociaci zcela nebo zčásti členský příspěvek podle ustanovení Části V. čl. 2 ani v dodatečné lhůtě stanovené výkonným ředitele asociace, může Prezidium asociace na návrh výkonného ředitele rozhodnout o vyloučení takového člena z asociace. Členství v asociaci v takovém případě zaniká dnem bezprostředně následujícím po dni, ve kterém Prezidium rozhodlo o vyloučení člena z asociace. Zánikem členství v asociaci nezanikají členovi neuhrazené závazky vůči asociaci.

4.  Člen asociace může být vyloučen rozhodnutím shromáždění členů asociace, jestliže:

a) hrubě porušil své členské povinnosti určené stanovami.
b) hrubě porušil zájmy a práva ostatních členů asociace.
c) jinak jednal proti cílům a zájmům asociace.
d) svým jednáním vážně poškodil pověst českého bankovnictví, na příklad jednáním v rozporu s kodexem bankovní etiky asociace, porušením zákonů apod.

5. Návrh na vyloučení člena podle předchozího odstavce podává Prezidium asociace. Podat takový návrh je oprávněn též Dozorčí výbor.

6.  Rozhodnutí o vyloučení člena je účinné dnem doručení rozhodnutí členovi, jehož se týká. O vyloučení člena je informována Česká národní banka.

7.  Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení jednorázového členského vkladu. Nárok na vrácení již uhrazeného členského příspěvku na běžný rok nebo jeho části nevzniká členům, jejichž členský status se změnil spojením (fúzí či jinou formou) s jiným členem. Nárok nevzniká ani členu vyloučenému. Členu vystupujícímu přísluší nárok na vrácení alikvotní části ročního členského příspěvku za dobu ode dne ukončení členství do konce běžného roku.

8. Člen, jehož členství zaniklo, může požádat o znovupřijetí nejdříve po dvanácti měsících ode dne, kdy jeho členství zaniklo. Znovunabytí členství podléhá schválení shromáždění členů asociace.

 

Článek 3
Pozastavení členství

1. Členu asociace může být ze závažných důvodů pozastaveno členství. Takovým důvodem může být např. zahájení řízení o odnětí bankovní licence, rozhodnutí ČNB o zavedení správy pro řešení krize povinné osoby nebo o zavedení přímé správy nebo pravomocné rozhodnutí o přijetí některého z opatření k řešení krize uvedených v ustanovení §§ 82 až 119 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů. Členství je pozastaveno rozhodnutím Prezidia. Po dobu pozastavení členství nemůže člen vykonávat účast na rozhodování asociace a být volen do orgánů asociace. Pokud je představitel banky, jíž je pozastaveno členství, členem Prezidia nebo Dozorčího výboru, je jeho účast v těchto orgánech na dobu pozastavení členství rovněž pozastavena.

2. Ukončení pozastavení členství se vykoná obdobným způsobem jako pozastavení členství.

 

III

Práva a povinnosti členů

1. Člen asociace má právo:

a) účastnit se aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti (kapitola I, článek 3).
b) podílet se na výsledcích činnosti asociace a na poskytovaných výhodách a službách (kapitola I, článek 3).
c) podávat podněty a připomínky k činnosti asociace.
d) podílet se na kontrole a řízení asociace.
e) volit orgány asociace a být volen do těchto orgánů.

 

2.  Člen asociace má povinnost:

a) dodržovat stanovy asociace, kodex bankovní etiky asociace, usnesení orgánů asociace a platit členské příspěvky, vklad přistupujícího člena a členské vklady v souladu s rozhodnutími o finančním hospodaření asociace, učiněnými dle stanov.
b) podílet se dle svých zájmů, odbornosti a možností na plnění cílů a úloh asociace.
c) poskytovat sekretariátu asociace informace, o jejichž potřebě bylo rozhodnuto shromážděním nebo Prezidiem asociace v souladu se stanovami.
d) jednat v souladu se zájmy asociace.

 

IV

Organizace asociace a vymezení působnosti jejích orgánů

Článek 1
Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem asociace. Na shromáždění členů jsou členové zpravidla zastoupeni předsedou představenstva, generálním ředitelem nebo vedoucím odštěpného závodu. Členové asociace mohou být na shromáždění členů zastoupeni rovněž členem svého statutárního, nebo kontrolního orgánu. Členy asociace mohou na shromáždění členů dále zastupovat i jiné osoby z řad zaměstnanců člena asociace, a to na základě písemné plné moci. Každý člen má na shromáždění jednoho představitele. Shromáždění členů se schází podle potřeby, zpravidla jednou za rok. V případě potřeby neodkladných rozhodnutí, spadajících do působnosti shromáždění členů podle těchto stanov, může požádat Prezidium oprávněné členy o stanovisko písemně. O výsledku informuje Prezidium na nejbližším shromáždění členů.

2. Zasedání shromáždění svolává Prezidium písemnými pozvánkami, které musí být všem členům asociace doručeny nejméně tři týdny před stanoveným termínem zasedání. Spolu s pozvánkou musí být zaslán seznam bodů agendy zasedání, jakož i dokumenty a podklady k projednání. Pozvánku včetně shromáždění členů rozesílá sekretariát asociace.

3. Návrh na konání mimořádného zasedání shromáždění členů může podat:

a) 1/3 všech členů asociace,
b) kterýkoli člen,
c) Prezidium nebo Dozorčí výbor, jestliže to vyžaduje zájem asociace.

4. Návrh podle odstavce 3) se podává písemně Prezidiu cestou sekretariátu asociace, kromě případu, kdy o svolání mimořádného zasedání shromáždění členů rozhodne přímo Prezidium, nebo kdy je ke svolání mimořádného členského shromáždění povinen výkonný ředitel asociace (Část IV, čl. 2 odst. 13 Stanov). Návrh musí obsahovat konkrétní vymezení důvodu pro svolání mimořádného členského shromáždění a návrh programu jeho jednání. Pokud je návrh podán v souladu s ustanovením Části IV, čl. 1, odst. 3, písm. a) nebo c) Stanov, je Prezidium povinno svolat mimořádné členské shromáždění do 30 dnů od obdržení žádosti splňující požadavky podle předchozí věty s tím, že písemná pozvánka obsahující kopii žádosti musí být doručena všem členům asociace alespoň 14 dnů před stanoveným datem konání mimořádného členského shromáždění. U návrhů podaných podle ustanovení Části IV, čl. 1, odst. 3, písm. b) je Prezidium povinno každý takový návrh posoudit bez zbytečného odkladu a uzná-li důvod ke svolání mimořádného členského shromáždění za dostatečně naléhavý, rozhodne o svolání mimořádného členského shromáždění do 30 dnů od obdržení žádosti splňující požadavky podle věty druhé s tím, že písemná pozvánka obsahující kopii žádosti musí být doručena všem členům asociace alespoň 14 dnů před stanoveným datem konání mimořádného členského shromáždění. Neuzná-li Prezidium důvod ke svolání mimořádného členského shromáždění za dostatečně naléhavý, zařadí body programu uvedené v návrhu na pořad nejbližšího řádného shromáždění členů. Posoudí-li Prezidium důvod uvedený v návrhu podle Části Iv, čl. 2 odst. 3, písm. b) Stanov jako neopodstatněný, mimořádné členské shromáždění nesvolá, avšak je povinno informovat o takovém návrhu a důvodech, pro které mu nevyhovělo na nejbližším řádném shromáždění členů.

5. Každý člen má jeden hlas.
Shromáždění členů asociace je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

6. Do působnosti shromáždění členů náleží zejména:

a) změna stanov asociace.
b) rozhodování o strategii aktivit asociace.
c) volba, odvolání a dodatečné schválení kooptace členů Prezidia asociace.
d) volba, odvolání a dodatečné schválení kooptace členů Dozorčího výboru asociace.
e) rozhodování o přijetí členů asociace.
f) rozhodování o ukončení členství vyloučením v případech uvedených ve stanovách. 
g) rozhodování o znovupřijetí člena.
h) rozhodování o zásadách finančního hospodaření asociace, o výši rozpočtových výdajů, příjmů a základní skladbě výdajů, o členských platbách asociaci; schvalování realizace rozpočtu a roční účetní uzávěrky.
i) rozhodnutí o zrušení asociace.
j) eventuální další otázky, které si k rozhodování vyhradí.

7. K platnosti rozhodnutí shromáždění členů je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů přítomných na shromáždění (za předpokladu, že je splněna podmínka usnášeníschopnosti podle odstavce 5 tohoto článku). K platnosti rozhodnutí o změně stanov asociace podle ustanovení Části IV., čl. 1, odst. 6, písm. a) Stanov je třeba 2/3 většiny hlasů členů přítomných na shromáždění (za předpokladu, že je splněna podmínka usnášeníschopnosti podle odstavce 5 tohoto článku). K platnosti rozhodnutí o zrušení asociace podle ustanovení Části IV., čl. 1, odst. 6, písm. i) Stanov je třeba ¾ většiny hlasů všech členů asociace.

7a) Pravidla postupu volby členů Prezidia v mimořádných situacích

  • (i) Pokud při volbě členů Prezidia získá více než sedm osob splňujících kritéria podle Části IV, čl. 2 Stanov počet hlasů potřebných pro zvolení za člena Prezidia, sestaví se seznam takto zvolených osob v pořadí podle počtu získaných hlasů s tím, že za zvolené členy Prezidia se považují pouze ty osoby, které obdržely stejný nebo vyšší počet hlasů jako osoba se sedmým nejvyšším počtem získaných hlasů za předpokladu, že osoba s osmým nejvyšším obdrženým počtem hlasů obdržela méně hlasů, než osoba na sedmém místě pořadí;
  • (ii) Pokud při volbě členů Prezidia získá více než sedm osob splňujících kritéria podle Části IV, čl. 2 Stanov počet hlasů potřebných pro zvolení za člena Prezidia a ze seznamu takto zvolených osob v pořadí podle počtu získaných hlasů vyplývá, že jedna nebo více osob získaly stejný počet hlasů jako osoba na sedmém místě pořadí (dále jen „sedmý kandidát“) a pokud při započtení všech osob, které obdržely stejný počet hlasů jako sedmý kandidát přesáhne počet zvolených osob celkový počet sedm, rozhodne o tom, která osoba se stejným počtem hlasů jako sedmý kandidát se stane členem Prezidia, los. Losovanými kandidáty jsou sedmý kandidát a všechny osoby, které získaly stejný počet hlasů jako sedmý kandidát. Zvoleným členem Prezidia se pak stává osoba, jejíž jméno je vylosováno, přičemž v losování se pokračuje do té doby, kdy je dosaženo celkového počtu sedmi zvolených členů Prezidia;
  • (iii) Pokud při volbě členů Prezidia získá potřebný počet hlasů méně než 5 osob splňujících kritéria podle Části IV, čl. 2 Stanov, má se za to, že za člena Prezidia nebyl zvolen nikdo, a funkční období Prezidia se prodlužuje do doby, než bude řádně zvoleno Prezidium nové, a Prezidium je povinno svolat mimořádné shromáždění členů, které se musí uskutečnit do 30 dnů od data konání neúspěšné volby Prezidia a na jeho programu musí být volba členů Prezidia. Písemná pozvánka musí být doručena všem členům asociace alespoň 14 dnů před stanoveným termínem mimořádného shromáždění členů. Pro volbu členů Prezidia na tomto mimořádném shromáždění členů platí, že ke zvolení se vyžaduje nadpoloviční většina přítomných členů asociace. Ustanovení o usnášeníschopnosti shromáždění členů tím není dotčeno.

8. Ze zasedání shromáždění členů se pořizuje zápis, který kromě formálních náležitostí (místo, datum) obsahuje:

- listinu přítomných
- stručný popis projednávání jednotlivých bodů agendy
- rozhodnutí shromáždění s event. uvedením výsledků hlasování
- návrhy a stanoviska členů, předložené k projednání.

Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Ověřovatele zápisu volí shromáždění ze členů Prezidia, Dozorčího výboru nebo ze členů asociace v souladu s ustanovením Části IV., čl. 1, odst. 7 Stanov. Zapisovatelem je pracovník sekretariátu asociace.
Zápis vyhotovuje sekretariát asociace a rozesílá jej do dvou týdnů od data konání shromáždění členů všem členům asociace.

 

Článek 2
Prezidium asociace

1. Prezidium asociace je statutárním orgánem, jenž řídí činnost asociace a jedná jejím jménem. Prezidium je nejméně pětičlenné, nejvýše sedmičlenné. Funkce člena Prezidia je čestnou funkcí.

2. Členové Prezidia jsou voleni shromážděním členů asociace. Členem Prezidia může být zvolena osoba, která je k datu volby statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, generálním ředitelem, vedoucím odštěpného závodu nebo předsedou či místopředsedou dozorčí rady člena asociace (dále jen „Kandidát„). Kandidáta navrhuje člen asociace (dále jen“Navrhovatel“). Každý člen asociace je oprávněn navrhnout jednoho (1) Kandidáta. Členem Prezidia může být zvolen Kandidát Navrhovatele, jestliže Navrhovatel doručil asociaci nejpozději 14 dnů před uplynutím řádného funkčního období Prezidia (i) písemný návrh na zařazení Kandidáta do voleb Prezidia; (ii) písemný souhlas navrženého Kandidáta s jeho účastí ve volbách do Prezidia a s jeho zvolením za člena Prezidia

3. (iii) profesní životopis navrženého Kandidáta; a (iv) písemný volební program Kandidáta, resp. Navrhovatele. Kopie profesního životopisu a volebního programu každého Kandidáta musí být připojeny k pozvánce, kterou se svolává shromáždění členů asociace, na jehož program je volba členů Prezidia zařazena.

4. Volební období Prezidia je tříleté.

5. Prezident, v jeho nepřítomnosti první viceprezident a v nepřítomnosti prvního viceprezidenta viceprezident a v rámci svých oprávnění výkonný ředitel a jeho náměstek jednají za asociaci navenek.

6. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech asociace, pokud nejsou zakladatelskou smlouvou nebo stanovami vyhrazeny do působnosti shromáždění členů asociace.

7. Prezidium zejména:

a) svolává zasedání shromáždění členů asociace.
b) posuzuje a rozhoduje o věcech členství podle kapitoly II stanov.
c) volí a odvolává dvoutřetinovou většinou svých členů prezidenta a viceprezidenta asociace z řad členů Prezidia.
d) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele asociace a schvaluje případné další vedoucí pracovníky sekretariátu asociace.
e) rozhoduje o vyloučení člena asociace podle ustanovení Části II. čl. 2 odst. 3 stanov.
f) posuzuje a rámcově usměrňuje finanční hospodaření asociace (rozpočet příjmů a výdajů, příspěvkovou politiku, realizaci rozpočtu, roční účetní uzávěrku po slyšení Dozorčího výboru).
g) přijímá a projednává podněty a připomínky k činnosti asociace, návrhy členů a kroky k řešení rozporů mezi členy asociace (kromě těch, které přísluší např. obchodním soudům).
h) zaujímá stanoviska k otázkám bankovnictví v ČR a podle úvahy je zveřejňuje.
i) jmenuje a odvolává členy Etického výboru Prezidia asociace a rozhoduje o jeho doporučeních.

7. Prezidium se skládá z:

a) prezidenta.
b) dvou viceprezidentů, z nichž jeden je zvolen jako první viceprezident.
c) členů Prezidia.

Prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenta volí ze svého středu Prezidium.

8. Prezidium se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Jeho činnost řídí prezident, v jeho nepřítomnosti první viceprezident a v nepřítomnosti prvního viceprezidenta viceprezident. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů, zahrnující přítomnost prezidenta nebo alespoň jednoho viceprezidenta. Podmínka usnášeníschopnosti Prezidia spočívající v přítomnosti prezidenta nebo alespoň jednoho viceprezidenta asociace se neuplatní pro první jednání Prezidia následující bezprostředně po zvolení nového Prezidia shromážděním členů, resp. té části jednání Prezidia, ve které probíhá volba prezidenta či viceprezidenta asociace. Při rovnosti hlasů v Prezidiu rozhoduje hlas prezidenta, v jeho nepřítomnosti viceprezidenta, přičemž v nepřítomnosti prezidenta a při rovnosti hlasů viceprezidentů platí, že rozhoduje hlas prvního viceprezidenta.
Zasedání Prezidia svolává prezident (v jeho nepřítomnosti první viceprezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident) písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům Prezidia nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem jednání. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání. Pozvánku spolu s programem jednání rozesílá členům Prezidia sekretariát asociace.
O průběhu jednání Prezidia se pořizuje zápis. Jeho náležitosti jsou obdobné jako u zápisu ze zasedání shromáždění členů, avšak ověřovatelem je vždy prezident nebo viceprezident asociace. Zasedání Prezidia se může uskutečnit i formou telekonference nebo videokonference. Členové Prezidia, kteří se zasedání Prezidia účastní některou z těchto forem, se považují za přítomné na zasedání Prezidia.

8a) Prezidium může přijmout usnesení per rollam, a to v naléhavých případech, které nestrpí odkladu. Usnesení je přijato tehdy, jestliže písemný návrh usnesení k přijetí per rollam byl prokazatelně rozeslán všem členům Prezidia a s návrhem usnesení vyslovily ve stanovené lhůtě písemný souhlas alespoň dvě třetiny členů Prezidia. Pokud se člen Prezidia k návrhu přijetí usnesení per rollam ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání Prezidia uvedeno do zápisu. Požadavek písemnosti je splněn i tehdy, pokud komunikace a hlasování členů Prezidia podle Části IV., čl. 2, odst. 8a) Stanov probíhá formou elektronické pošty (e-mail).

9. Člen Prezidia může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost však musí písemně oznámit prezidentovi, který je povinen toto oznámení předložit k projednání na nejbližším zasedání Prezidia asociace následujícím po obdržení oznámení. Odstupuje-li z funkce člena Prezidia prezident asociace, oznamuje své odstoupení písemně viceprezidentovi asociace. Výkon funkce člena Prezidia končí dnem uvedeným v oznámení o odstoupení, není-li v něm datum uvedeno, pak dnem jeho projednání Prezidiem. Datum nabytí účinnosti odstoupení z funkce musí být uvedeno v zápise z příslušného zasedání Prezidia.

10. Členství v Prezidiu zaniká smrtí člena Prezidia.

11. Členství v Prezidiu zaniká také dnem, k němuž u dosavadního člena Prezidia došlo z jakéhokoli důvodu k zániku výkonu funkce uvedené v Části IV, čl. 2, odst. 2 Stanov.

12. Při zániku členství člena Prezidia v Prezidiu může Prezidium kooptovat nového člena z okruhu osob, které mohou být voleny do Prezidia (Část IV, čl. 2, odst. 2 Stanov). Kooptaci musí schválit Prezidium usnesením a předložit ji k dodatečnému schválení nejbližšímu shromáždění členů. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím členů Prezidia zvolených shromážděním členů. Během funkčního období může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové zvolení na shromáždění členů. Pokud shromáždění členů dodatečně schválí kooptaci člena Prezidia, hledí se na takovou osobu jako na člena Prezidia řádně zvoleného shromážděním členů.

13. Pokud počet členů Prezidia klesne pod 5, avšak nikoli pod 3 a současně za předpokladu, že jedním ze zbývajících členů je prezident asociace, může Prezidium doplnit počet svých členů kooptací do maximálního počtu členů, který byl zvolen na nejblíže předcházejícím jednání shromáždění členů asociace. Kooptace musí být provedena nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co počet členů Prezidia klesl pod 5. Pokud ve lhůtě podle předchozí věty nedojde ke kooptaci členů Prezidia přinejmenším do celkového počtu 5, stejně jako v případě, že mezi zbylými členy Prezidia není prezident asociace nebo že počet členů Prezidia klesne pod 3, je výkonný ředitel asociace, popř. náměstek výkonného ředitele asociace, pokud funkce výkonného ředitele není obsazena, povinen svolat mimořádné jednání shromáždění členů asociace, na jehož programu musí být volba členů Prezidia a podle okolností i dodatečné schválení kooptovaných členů Prezidia. Takovéto jednání shromáždění členů asociace musí být svoláno tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro kooptaci členů Prezidia podle věty druhé. Výkonný ředitel, popř. jeho náměstek svolá takové členské shromáždění písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům asociace nejpozději 14 dnů před stanoveným datem konání takového členského shromáždění.

 

Článek 3
Prezident a viceprezidenti

1. Prezident a viceprezidenti asociace jsou voleni na funkční období tří let.

2. Prezident, v jeho nepřítomnosti první viceprezident a v nepřítomnosti prvního viceprezidenta viceprezident asociace řídí jednání Prezidia asociace. Podléhají ve své činnosti rozhodnutím Prezidia a jsou mu odpovědni.

3. Prezident a první viceprezident asociace zastupují a reprezentují asociaci navenek, jednají – případně s dalšími členy Prezidia – o zásadních otázkách asociace v tuzemsku i v zahraničí. Podepisují zásadní dokumenty za asociaci v souladu s Částí VI, čl. 1, odst. 1 Stanov.

4. Funkce prezidenta a viceprezidentů jsou čestné.

 

Článek 4
Dozorčí výbor

1. Dozorčí výbor je nejméně tříčlenný a nejvýše pětičlenný. Je volen shromážděním členů asociace. Členem Dozorčího výboru může být zvolena osoba, která je k datu volby statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, generálním ředitelem, vedoucím odštěpného závodu předsedou dozorčí rady nebo členem dozorčí rady člena asociace (dále jen „Kandidát“). Kandidáta na členství v Dozorčím výboru navrhuje člen asociace (dále jen „Navrhovatel“). Každý člen asociace je oprávněn navrhnout jednoho (1) Kandidáta. Členem Dozorčího výboru může být zvolen Kandidát Navrhovatele, jestliže Navrhovatel doručil asociaci nejpozději 14 dnů před uplynutím řádného funkčního období Dozorčího výboru (i) písemný návrh na zařazení Kandidáta do voleb Dozorčího výboru, (ii) písemný souhlas navrženého Kandidáta s jeho účastí ve volbách do Dozorčího výboru, a (iii) profesní životopis navrženého Kandidáta. Kopie profesního životopisu každého Kandidáta musí být připojeny k pozvánce, kterou se svolává shromáždění členů asociace, na jehož program je volba členů Dozorčího výboru zařazena.

2. Volební období je tříleté.

3. Člen Dozorčího výboru nesmí být současně členem Prezidia. Členové Dozorčího výboru nesmějí zastávat funkce uvedené v Části IV, čl. 4, odst. 1 Stanov v těch bankách, jejichž zástupci jsou členy Prezidia asociace.

4. Členové Dozorčího výboru volí ze svého středu předsedu Dozorčího výboru. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny všech členů Dozorčího výboru.

5. K platnosti usnesení Dozorčího výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Dozorčího výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zasedání Dozorčího výboru se může uskutečnit i formou telekonference nebo videokonference. Členové Dozorčího výboru, kteří se zasedání Dozorčího výboru účastní některou z těchto forem, se považují za přítomné na zasedání Dozorčího výboru.

6. Dozorčí výbor může přijmout usnesení per rollam, a to v naléhavých případech, které nestrpí odkladu. Usnesení je přijato tehdy, jestliže písemný návrh usnesení k přijetí per rollam byl prokazatelně rozeslán všem členům Dozorčího výboru a s návrhem usnesení vyslovily písemný souhlas alespoň dvě třetiny členů Dozorčího výboru. Pokud se člen Dozorčího výboru k návrhu přijetí usnesení per rollam nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání Dozorčího výboru uvedeno do zápisu. Požadavek písemnosti je splněn i tehdy, pokud komunikace a hlasování členů Prezidia podle Části IV., čl. 4, odst. 6) Stanov probíhá formou elektronické pošty (e-mail).

7. Dozorčí výbor zejména:

  • dohlíží na výkon činnosti asociace.
  • dohlíží na dodržování přijatých usnesení.
  • provádí kontrolu hospodaření asociace.
  • provádí kontrolu roční účetní uzávěrky.
  • posuzuje návrh rozpočtu asociace před jeho předložením shromáždění členů.

8. Dozorčí výbor je za svoji činnost zodpovědný shromáždění členů, zúčastňuje se zasedání shromáždění členů.

9. Dozorčí výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jednání svolává předseda Dozorčího výboru písemnou pozvánkou nejpozději čtrnáct dní předem. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání.

10. Člen Dozorčího výboru může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost však musí písemně oznámit předsedovi Dozorčího výboru, který je povinen toto oznámení předložit k projednání na nejbližším zasedání Dozorčího výboru následujícím po obdržení oznámení. Odstupuje-li z funkce člena Dozorčího výboru předseda výboru, oznamuje své odstoupení písemně všem ostatním členům Dozorčího výboru. Výkon funkce člena Dozorčího výboru končí dnem uvedeným v oznámení o odstoupení, není-li v něm datum uvedeno, pak dnem jeho projednání Dozorčím výborem. Datum nabytí účinnosti odstoupení z funkce musí být uvedeno v zápise z příslušného zasedání Dozorčího výboru.

11. Členství v Dozorčím výboru zaniká smrtí člena výboru.

12. Členství v Dozorčím výboru zaniká také dnem, k němuž u dosavadního člena Dozorčího výboru došlo z jakéhokoli důvodu k zániku výkonu funkce uvedené v Části IV, čl. 4, odst. 1 Stanov.

13. Poklesne-li počet členů Dozorčího výboru pod 3, je možné provést kooptaci nejvýše do celkového počtu členů výboru zvolených shromážděním členů. Kooptace podléhá schválení nejbližšího shromáždění členů. Provedení kooptace však není podmíněno tím, že počet členů Dozorčího výboru zvolených shromážděním členů musí přesahovat počet kooptovaných členů. Poklesne-li počet členů Dozorčího výboru pod 2, je výkonný ředitel asociace povinen bez zbytečného odkladu svolat mimořádné jednání Shromáždění členů asociace za účelem volby potřebného počtu členů Dozorčího výboru. Shromáždění členů může rozhodnutí o volbě nových členů Dozorčího výboru přijmout procedurou per rollam, pokud to výkonný ředitel asociace navrhne. Výkonný ředitel je povinen v takovém případě prokazatelně rozeslat všem členům asociace písemný návrh usnesení k přijetí per rollam. Pro přijetí usnesení o volbě členů Dozorčího výboru je nezbytné, aby s příslušným usnesením vyslovila ve stanovené lhůtě písemný souhlas alespoň nadpoloviční většina všech členů asociace. Pokud se člen asociace k návrhu přijetí usnesení per rollam ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání Shromáždění členů uvedeno do zápisu. Požadavek písemnosti je splněn i tehdy, pokud komunikace a hlasování členů asociace probíhá formou elektronické pošty (e-mail).

 

Článek 5
Expertní, poradní a pracovní orgány asociace

1. Prezidium asociace zřizuje stálé expertní, poradní a pracovní orgány pro jednotlivé úseky odborné problematiky. Tyto odborné orgány mají formu komisí, subkomisí a stálých pracovních skupin, případně poradního grémia; 
k účasti mohou být též přizváni významní odborníci z nebankovních institucí. 
Stálé odborné orgány mohou mít tajemníky (odborné gestory), jimiž jsou zpravidla pracovníci sekretariátu asociace. Zabezpečují vztah mezi odborným orgánem a sekretariátem asociace a administrativní podporu jeho činnosti.

2. Stálé odborné orgány si volí svého předsedu, kterého schvaluje a odvolává prezidium, popřípadě i místopředsedu. Výkonný ředitel asociace rozhodne o odvolání předsedy stálého odborného orgánu na návrh nadpoloviční většiny členů dotčeného stálého odborného orgánu. Návrh musí být řádně odůvodněn. K návrhu je povinen se vyjádřit příslušný odborný gestor.

3. Komise může pro určitou výseč své činnosti navrhnout zřízení subkomise, na kterou se vztahují obdobná pravidla fungování a která je včleněna do příslušné komise prostřednictvím svého předsedy.

4. Pro časově omezené a jednotlivé úkoly může Prezidium nebo výkonný ředitel, popřípadě předseda stálého odborného orgánu v rámci tematické náplně tohoto orgánu, zřídit dočasný expertní (pracovní) tým.

5. Stálé odborné orgány pracují podle organizačního/jednacího řádu, který podléhá schválení Prezidiem asociace. Pro činnost subkomisí platí přiměřeně organizační/jednací řád komise, v jejímž rámci byly zřízeny.

 

Článek 6
Sekretariát asociace

1. Sekretariát asociace tvoří výkonný ředitel, náměstek výkonného ředitele a další zaměstnanci asociace.

2. Výkonný ředitel a náměstek výkonného ředitele jsou jmenováni Prezidiem asociace na tři roky z řad odborně a morálně vyhovujících kandidátů a Prezidiem mohou být též odvoláni. Jejich jmenováním je založen nebo změněn jejich pracovní poměr k asociaci.

3. Výkonný ředitel je řízen Prezidiem prostřednictvím prezidenta, v jeho nepřítomnosti prvního viceprezidenta asociace. Jedná za asociaci navenek v tuzemsku i v zahraničí, včetně jejího zastupování a reprezentace, řídí běžnou činnost asociace a zajišťuje plnění strategických cílů a projektů. Výkonný ředitel má na zasedáních Prezidia, Dozorčího výboru a stálých odborných orgánů poradní hlas. Podepisuje zásadní dokumenty za asociaci v souladu s ustanovením Části VI, čl. 1, odst. 1 Stanov. Výkonný ředitel řídí sekretariát asociace a vykonává úkony v pracovněprávních vztazích k zaměstnancům sekretariátu.

4. Výkonný ředitel řídí sekretariát asociace a rozhoduje o přijetí a propuštění jeho pracovníků. O personálních pohybech a jejich důvodech následně informuje Prezidium.

5. Sekretariát asociace zabezpečuje operativní činnost a podporu prosazování zájmů asociace. Podrobnosti jejího uspořádání a chodu upraví jednací a organizační řád.

 

V

Finanční hospodaření a majetek asociace

Článek 1
Finanční hospodaření

1. Základním nástrojem hospodaření asociace je rozpočet, který sestavuje na období jednoho roku kancelář asociace; vychází přitom ze zavedených aktivit asociace a strategie činnosti na běžný rok.

2. Rozpočet a zpráva o jeho plnění je schvalována shromážděním členů. Rozpočet může být na doporučení Prezidia schválen členy korespondenčně, přičemž k vyjádření musí být členům poskytnuta lhůta nejméně deseti pracovních dnů.
Ve lhůtě nezbytné pro přípravu svého vlastního rozpočtu musí být členové informováni o předpokládané výši příspěvku na rozpočtový rok.

3. Rozpočtové příjmy tvoří členské příspěvky, členské vklady, dobrovolné příspěvky, ostatní příjmy a dotace.

4. Rozpočet výdajů musí být rozčleněn do hlavních nákladových kategorií (náklady osobní, materiálové, nákup služeb nevýrobní povahy, příspěvky a platby, plynoucí z členství asociace v jiných sdruženích atd.).

5. Za plnění rozpočtu, finanční hospodaření a majetek asociace odpovídá výkonný ředitel.

6. Kontrola hospodaření a vedení účetnictví se provádí alespoň jedenkrát ročně. Rozhodnutí o provedení přísluší společně Prezidiu s Dozorčím výborem, schválení výsledku kontroly přísluší shromáždění členů.

 

Článek 2
Finanční zabezpečení

1. Členové asociace jsou povinni přispívat na činnost asociace a podílet se na úhradě nákladů asociace formou:

a) členského vkladu.
b) členských příspěvků.
c) eventuálně mimořádných příspěvků.

2. Nově přijímaní členové poskytnou asociaci jednorázový členský vklad, a to ve výši Kč 100.000, splatný do šedesáti dnů od vzniku členství.

3. Členský příspěvek uhradí všichni členové ročně, a to na základě propočtu provedeného podle schváleného rámcového rozpočtu na běžný rok, do posledního dne měsíce prosince roku, předcházejícího příslušný rozpočtový rok.

4.  Členský příspěvek je propočten takto:

a) 40 % rozpočtových výdajů schválených pro běžný rok uhradí všichni členové asociace ve stejné výši (paritní složka příspěvku).
b) 60 % rozpočtových výdajů uhradí členové asociace poměrně podle podílu počtu svých pracovníků na celkovém počtu pracovníků členů asociace (poměrná složka příspěvku).
c) údaje, rozhodné pro výpočet příspěvku se použijí dle stavu k 30. září roku, předcházejícího příslušný rozpočtový rok.
d) pro účely oznámení počtu pracovníků banky se použijí údaje evidenčního počtu zaměstnanců, vykazované pro Českou národní banku.

5. Asociace uplatňuje zásadu rovnováhy mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. Pokud rozpočtové výdaje jsou v běžném roce nižší než rozpočtové příjmy, použije se vzniklého zůstatku prostředků ke konci roku jako rozpočtového zdroje pro rok příští; pokud by rozpočtové výdaje překročily rozpočtové příjmy, bude schodek pokryt mimořádným členským příspěvkem, rozepsaným analogicky rozpisu členských příspěvků dle odst. 4 tohoto článku.


Článek 3
Majetek asociace

1. Majetek (to jest hmotné a finanční prostředky a majetková práva) asociace je vlastnictvím asociace jako celku.

2. O inventarizaci majetku asociace platí zvláštní předpisy.

 

VI

Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 1
Zastupování asociace

a podpisování za asociaci

1. Jménem asociace jedná a za ni podpisuje prezident, v jeho zastoupení viceprezident a výkonný ředitel a jeho náměstek v rámci svých oprávnění, podle zásady jednoho podpisu.

 

Článek 2
Zrušení asociace

1. V případě rozhodnutí o zrušení asociace shromáždění členů asociace současně rozhodne i o způsobu majetkového vypořádání a o určení likvidátora.

2. V rámci likvidace musí být:

- uhrazeny všechny oprávněné závazky vůči věřitelům.
- zajištěny oprávněné nároky vůči dlužníkům.

3. Majetek, který má na základě vypořádání připadnout jednotlivým členům asociace, bude rozdělen v poměru k finančním prostředkům, které členové vložili do asociace za dobu jejího trvání.

 

Článek 3
Společná a přechodná ustanovení

1. Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem přijetí těchto Stanov.

2. Každý z členů asociace obdrží po jednom vyhotovení těchto Stanov, dva výtisky se zakládají v sekretariátu asociace.

 

* * *

Toto znění Stanov bylo schváleno Shromážděním členů asociace dne 15. června 2023 s účinností od 15. června 2023.