E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Stanovisko ČBA k problematice zdanění kapitálových výnosů

Česká bankovní asociace sleduje proces schvalování zákona o státním rozpočtu a s ním úzce souvisejícího návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V rámci tohoto rozsáhlého změnového zákona je zahrnut i návrh právní úpravy, podle které dochází ke změně zákona o daních z příjmů tak, že má být limitována výše od daně osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob. Cílem návrhu je umožnit zdanění části příjmů nad 20 mil. Kč poplatníka (fyzické osoby) v jednom zdaňovacím období připadajícího na prodej cenných papírů a příjmu při zrušení podílových listů.

Jakkoli se nejedná o nejpodstatnější součást tzv. daňového balíčku, vnímáme tento návrh negativně, neboť představuje modelový příklad nekoncepčního zásahu do daňové soustavy ČR, který navíc přichází v relativně pozdní fázi legislativního procesu. Tento návrh nebyl vystaven jakékoli relevantní oponentuře odborné veřejností ani příslušných připomínkových míst v rámci legislativního procesu. Předloha mimo jiné neobsahuje dopadovou analýzu, která má být zásadní součástí každého návrhu daňových změn a úprav. Z pohledu legislativně technického není návrh náležitě propracován. Okolnosti vzniku se pak zákonitě podepisují na celkové legislativní kvalitě předlohy, když podle názoru řady renomovaných daňových specialistů návrh obsahuje řadu nejasností, nepřesností a nedomyšleností, které téměř jistě povedou k interpretačním a praktickým aplikačním problémům: nejčastěji uváděným problémem je nejasné zohlednění nákladů. Předloha navíc vykazuje určité prvky retroaktivity a velmi nesystémově se vztahuje pouze na akciové společnosti, přičemž jiné právní formy nezasahuje. S ohledem na shora uvedené tak vykazuje markantní předpoklady k tomu, aby vnesla významnou nejistotu do oblasti zdaňování cenných papírů v ČR. To je jistě dopad, který autoři předlohy nezamýšleli, nicméně jde o dopad zcela nežádoucí, a to i s ohledem na všeobecnou potřebu relativní stability a zdravé předvídatelnosti právního řád v oblasti daní. Je samozřejmě výsostnou prerogativou zákonodárce přijímat závazné právní předpisy, dovolujeme si nicméně v tomto případě apelovat na nepsaný požadavek racionálního zákonodárce s tím, že přijetí výše zmíněného pozměňovacího návrhu v předložené podobě se jeví jako velmi nežádoucí a pro právní řád škodlivé. Netřeba dodávat, že citovaná předloha ani nenapomáhá rozvoji kapitálového trhu, po kterém volá jak Evropská komise v rámci svého Akčního plánu pro Unii kapitálového trhu, tak i ministerstvo financí ve své Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019–2023.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.