Standard oceňování nemovitých věcí

  • Standardy
  • březen 2016
  • Autor: Česká bankovní asociace

Důvodem k přípravě tohoto standardu bylo docílení harmonizace a společného výkladu jednotlivých základních pojmů a přístupů používaných při oceňování nemovitostí pro potřeby zástavy. Cílem tohoto materiálu je v souladu s článkem 3 stanov ČBA standardizace postupů v bankovnictví, harmonizace s předpisy Evropské unie a v neposlední řadě rozpracování zákonných požadavků, jakož i požadavků a očekávání vyplývajících z podmínek bankovního dozoru, které jsou přijímány především za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných koncovým uživatelům, tj. klientům bank.

Postupy popsané ve standardech korektně ošetřují rizika související s procesem a vlastním oceňováním nemovitých věcí pro účely zajištění obchodů finančních institucí sdružených v ČBA. Postup dle těchto
standardů by měl v konečném důsledku vést k vyšší transparentnosti a harmonizaci postupů jednotlivých odhadců při oceňování nemovitého majetku.

Oceňování nemovitých věcí ve finanční instituci se má řídit jasnou a jednoznačnou metodikou jak v oblasti systémové, tak v oblasti odborné. Odpovědnost za případné metodické, odborné či systémové chyby je vždy na bance.