Výsledky vyhledávání

Nalezeno 231 výsledků.

Pojištění vkladů

Pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pro případ jejich krachu. Pojištěny…

CIF, náklady, pojištění, přepravné

Jedna z mezinárodních doložek Incoterms. Náklady, pojištění a přepravné placeno prodávajícím.   

Daňový efekt hypotečního úvěrů

Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze vyčíslit, závisí na…

Čerpání hypotečního úvěru

MŮŽE BÝT: Čerpání jednorázové – Využívá se při koupi nemovitosti či refinancování (viz finanční slovník) jiného úvěru. Finanční…

Odpis úvěru

Rozhodnutí věřitele o odepsání úvěru z bilance v situaci, kdy je půjčka nesplatitelná. Děje se tak prostřednictvím redukce aktiv…

Převod životního pojištění

Převod práva na plnění ze životního pojištění z postupitele na postupníka. Převod musí být proveden v písemné formě u pojišťovny,…

Splátky úvěru

Pravidelné splácení úvěru předem dohodnutými splátkami.

Pojištění na všechna rizika

Jestliže úvěr vyžaduje "pojištění na všechna rizika", pak bude banka akceptovat takový pojistný dokument, který obsahuje jakékoli…

Fond pojištění vkladů

Viz Pojištění vkladů

Úvěrové pojištění

Pojištění, z něhož je v případě úmrtí nebo nezpůsobilosti splacena půjčka.

Přepravné a pojištění placeno

Znamená, že prodávající má stejné povinnosti jako podle CPT, je však navíc povinen sjednat dopravní pojištění proti riziku ztráty…

Životní pojištění

Je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro…

Pojištění úvěrového rizika

Pojištění určené ke krytí rizik z nesplacení úvěru.

Pojištění exportního úvěru

Speciální pojistné krytí vývozce, které slouží k ochraně před obchodním a politickým rizikem zahraničního prodeje. Pojištění…

Počáteční poplatky

Poplatky placené na začátku např. při aranžování úvěru, jako jsou manažerské nebo převodní poplatky.

Otevřený úvěr

Obvykle označuje dohodu mezi bankou a klientem o poskytnutí úvěru do max. stanovené výše na žádost klienta. Může být používán…

Odstupňované splátky

Platební podmínky předpokládající postupný vzrůst splátek v rámci dlouhodobého úvěru. Úvěr s odstupňovanými splátkami je obvykle…

Záruční prohlášení

Potvrzení dlužníka o tom, že určité informace, podané jako podmínka poskytnutí úvěru, jsou správné.

Měnový management

Zabývá se nákupem a prodejem cizích měn, a rozhodováním o devizových bankovních účtech a smlouvách se zahraničními bankami včetně…

Úvěrový rating

Bankovnictví: velikost, typ a forma úvěru, kterou banka usoudí (pokud vůbec) nabídnout žadateli o úvěr. Finance: odhad úvěrové…

Měnová politika

Způsob, jakým centrální banka ovlivňuje dostupnost a náklady peněz a úvěrů. Může být používána k podpoře vyšší zaměstnanosti,…

Poplatek z poskytnutí

Poplatek placený dlužníkem věřiteli za zorganizování/zprostředkování úvěru.

LTV

Poměr hodnoty úvěru k zajištění.

Kreditní karta

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty nesouvisí se zůstatkem na běžném účtu…

Konsolidace

Konsolidací půjček se rozumí sloučení několika existujících půjček nebo úvěrů do jedné a následné rozložení splácení do delšího…

Investiční instrumenty

(Jejichž výčet stanovuje zákon) - Jsou investiční cenné papíry, podílové listy otevřených podílových fondů, instrumenty peněžního…

Hypotéka s odstupňovanými splátkami

Hypoteční úvěr umožňující relativně nižší splátky v prvních letech splácení úvěru. Splátky postupně v čase narůstají, tak jak se…

Poměr půjčky k hodnotě

Poměr velikosti úvěru k hodnotě vztahujících se aktiv.

Poplatek za vystavení půjčky

Poplatek věřitele za ocenění a připravení půjčky. Obvykle se aplikuje u hypotečních úvěrů.

Poplatek z prodlení

Procentní poplatek (penále), účtovaný v souvislosti s každou platbou z úvěru nebo jiného závazku, která nebyla zaplacena do své…

Úvěrový syndikát (sdružení)

Skupina bank spojená pod vedením hlavního manažera, kdy každá z nich poskytuje část z celkového úvěru poskytovaného dlužníkovi.

Přehodnotitelná sazba

Druh variabilní sazby týkající se obnovitelné balonové půjčky. Úroková míra z úvěru je po dobu splatnosti pevná, avšak při…

Prohláše úvěru za splatný

Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek. Věřitel požaduje po klientovi okamžité…

Revolving

opakování (obnova) produktu za sjednaných podmínek (používá se např. u úvěru nebo termínovaný vklad).

Revolvingový (otáčející se) akreditiv

Akreditiv obsahující ustanovení o výši úvěru, která bude automaticky obnovována bez potřeby obnovit celý akreditiv. Akreditiv se…

Hypoteční zástavní list

Cenný papír, který může být podle zákona o dluhopisech emitován jedině bankou. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta…

Samolikvidita

U bankéřů nejoblíbenější úvěrový koncept, který spočívá ve splácení úvěru z příjmů podnikatelské aktivity, na niž byl úvěr…

Sazebník

Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru a dalšími produkty a službami.

Výročí úrokové fixace

Okamžik změny staré úrokové sazby na novou. Nastává vždy po uplynutí doby, na kterou byla sazba úvěru smluvně fixována.

Suverénní riziko

Riziko, že zahraniční vláda přestane splácet svůj dluh nebo plnit své další obchodní závazky, kvůli změně národní politiky. Toto…

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability umožňují zjistit efektivnost podnikatelské činnosti. Jsou významným zdrojem informací zejména pro úvěrující…

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok (ročně, p.a.). Zpravidla vždy souvisí s dobou, na kterou…

Úvěr s neomezeným použitím

Jakákoli forma úvěru (např. přečerpání na běžném účtu), u něhož není žádné omezení použití.

Úvěrový rámec (linka)

Maximální výše úvěru poskytovaného bankou klientovi.

Hypoteční životní pojistka

Termínová životní pojistná smlouva, která kryje klesající zůstatek úvěru zajištěného hypotékou, z níž se splácí hypotéka při…

Dluhové financování

Navyšování zdrojů pro podnikání pomocí výpůjček, často ve formě bankovních úvěrů.

Hypoteční úvěr / Hypotéka

úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti (říkáme též váznoucím na nemovitosti). Zpravidla jde o úvěr, který k…

Fond pro řešení krize

Fond pro řešení krize umožňuje řešit problémové situace finančních institucí. Účelem existence tohoto Fondu je mít k dispozici…

Anticipující akreditiv

Akreditiv s červenou / zelenou klauzulí resp. anticipující akreditiv je takový akreditiv, jímž se avizující banka zplnomocňuje k…

Zlatá kreditní karta

Kreditní karta indikující, že její držitel má větší úvěrový statut. To znamená, že může naráz získat větší než obvyklé množství…

Skutečná úroková sazba

Úroková sazba, která bere v úvahu výši splátek a všechny související náklady (např. povinné poplatky za vedení účtu nebo…

Schéma garantování depozit

Pojištění depozit. Banky platí určité pojistné do fondu, z něhož jsou pak vypláceni klienti zkrachovalých bank.

Pojistný certifikát

Dokument vystavený pojišťovnou k osvědčení rozsahu pojištění a limitu krytí.

Pojištění pro vlastní potřebu

Mnoho společností považuje za ekonomicky výhodné samo si pojistit alespoň část svých aktivit. Lze tak učinit založením oddělené…

Kolektivní pojištění

Sdílení pojistného rizika více subjekty.

Klauzule o navyšování zajištění

Jestliže se úvěrující banka a klient-dlužník dohodnou na určité marži mezi zajištěním poskytnutým bance za úvěr a velikostí…

Hypoteční zájem

Pojištění nezávislou hypoteční pojistnou společností, ochraňující hypotečního věřitele proti ztrátám vzniklým z důvodu nesplácení…

Garanční systém finančního trhu

Právnická osoba pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení audržení stability finančního trhu…

Bankovní panika

Stav, kdy úpadek některých bank vede k runu (útok) na ostatní banky. Vkladatelé ostatních (dosud nekrachujících) bank se obávají…

Amortizace

1. Bankovnictví: Postupné snižování dluhu pomocí stejných, pravidelných splátek, dostatečných ke splácení úroku a celkového dluhu…

Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr 

Náklady, které berou v úvahu mimo splátek úvěru také veškeré související náklady (poplatek za vedení účtu, výpisy, povinné…

Fixace úrokové sazby

Používá se u dlouhodobých úvěrů - zejména u hypoték. Doba, po kterou se úroková sazba a tím i splátka u úvěru nebude měnit.…

APRC

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient bance povinen za úvěr zaplatit za období jednoho roku (do nákladů jsou zahrnuty jak…

Kolaterál

1. Aktivum sloužící jako garance splacení krátkodobého úvěru poskytovaného centrální bankou k doplnění likvidity, včetně aktiv,…

Hlavní manažer

Instituce, která řídí organizování syndikovaného úvěru nebo společného úpisu emise cenných papírů. Hlavní manažer provádí většinu…

Čistý výtěžek

Částka obdržená z prodeje nebo poskytnutí majetku, z úvěru, anebo z prodeje či emise cenných papírů, po odečtení veškerých…

Fixační období

Období, během kterého, je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá zejména u hypotečních úvěrů, kdy…

Dopis o úvěrovém vybavení

Potvrzení banky vydané jejímu klientovi o poskytnutém úvěru, jeho výši, podmínkách splácení, účtovaném úroku a dalších podmínkách.

Doložka zrychlení

Opatření, které umožňuje věřiteli požadovat předčasné splacení úvěru v případě nedodržení sjednaných platebních podmínek…

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

RPSN

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient povinen zaplatit věřiteli za poskytnutý úvěr za období jednoho roku (do nákladů jsou…

Debetní zůstatek

záporný (mínusový) zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už…

Cap a collar

Mechanizmus (dohoda), který zabraňuje převýšení úročení úvěru nad stanovené maximální procento a poklesu úročení pod stanovené…

Postoupení pohledávky

Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako…

Cap (uzávěr)

Horní limit ceny či úrokové sazby z úvěru, proměnlivě úročeného cenného papíru nebo hypotéky.

Bankovní krize

Stav, kdy má většina bank v bankovním systému nedostatečnou likviditu. Může vést až k úpadku některých bank. Příčinou krize…

Banka

Společnost oprávněná přijímat depozita (vklady) a poskytovat finanční a platební služby. Její základní činností je shromažďování…

Balonová splátka

Platba, která je mnohem větší než běžné splátky úvěru a uskutečňuje se na konci splácení nebo při větším přílivu peněz, který…

Zástavní právo

Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do…

Řízení rizika

Společnost nebo banka musí monitorovat své expozice. Shromažďuje informace o úvěrech a investicích, zejména o celkové výši…

Závazkový poplatek

Bankou účtovaný poplatek z části úvěru, která nebyla vyčerpána.

Objem úvěrů na bydlení stoupl (e15.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v listopadu 22,1 mld. Kč

Banky umožní odložit splátky úvěrů (lidovky.cz)

Banky poskytnou možnost 3měsíčního odkladu splátek úvěrů těm, kteří byli doložitelně postiženi šířením epidemie

Odklad splátek úvěrů (idnes.cz)

Těm, kterým kvůli koronaviru klesly příjmy, mohou požádat o odklad splátek úvěrů

Restrukturalizace úvěrů (finparada.cz)

Banky po ukončení moratoria nabízejí restrukturalizaci úvěru. Co to znamená a co to obnáší

Odložení splátek úvěrů (fintag.cz)

Vláda umožnila až na půl roku odložení splátek úvěrů lidem postiženým koronavirem

Banky odložily zhruba 310 tis. úvěrů (investujeme.cz)

Banky v ČR dosud odložily splatnost zhruba 310 tisíc úvěrů, vyplývá z průzkumu České bankovní asociace

Plošné zmrazení úvěrů (denikn.cz)

Plošné zmrazení úvěrů? Jaká je reakce finančních domů? O plánech se dozvěděly z televize  

Plošné zmrazení úvěrů (echo24.cz)

Co na plošné zmrazení ůvěrů říkají odborníci? Komentuje také Miroslav Zámečník

Splácení hypoték a úvěrů se má zmrazit (ihned.cz)

Ministerstvo financí chce ulevit domácnostem i podnikatelům - moratorium na splácení úvěrů

Žebříček spotřebitelských úvěrů (finparada.cz)

Aktualizovaný žebříček spotřebitelských úvěrů za březen

Nesplácených úvěrů přibude (ihned.cz)

Počet nesplacených úvěrů v souvislosti s koronakrizí přibude, banky by to měly ustát

Objem úvěrů na bydlení je dvojnásobný (irozhlas.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v březnu 32,7 miliardy Kč

Odklad splátek úvěrů (podnikatel.cz)

Úvěrové moratorium umožní odložit splácení úvěrů a hypoték na tři nebo šest měsíců

Odklad splátek úvěrů (mesec.cz)

Některé banky v souvislosti se šířením koronaviru na základě doporučení ČBA umožní odklad splátek úvěrů

Nesplácených úvěrů přibývá (mesec.cz)

Podíl tzv. nevýkonných úvěrů v posledních měsících začal mírně růst, obrat má přinést oživení ekonomiky

Objem úvěrů na bydlení stoupl (ekonomickymagazin.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení dosáhl v září 18,8 mld. korun, IndexRPSN je 2,28 %

Podíl nevýkonných úvěrů (ihned.cz)

Podle statistik ČNB podíl nesplácených spotřebitelských úvěrů meziměsíčně vzrostl – tentokrát o 0,05 procentního bodu na 5,61…

Objem bankovních úvěrů ke konci října stoupl (tyden.cz)

Objem bankovních úvěrů proti předchozímu měsíci dle ČNB vzrostl o 49 mld. Kč (dosáhl 6,068 bil. Kč) 

Navýšení sazeb hypotečních úvěrů (e15.cz)

V reakci na poslední kroky ČNB některé banky přistoupily k zvýšení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů

Objem úvěrů na bydlení stoupl (irozhlas.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v červnu 39,5 mld. korun

Úvěrů v říjnu přibylo (idnes.cz)

Objem bankovních úvěrů podle údajů ČNB ke konci října 2020 dosáhl 6,268 bilionu korun

Úspěšnost u zkoušek z pojištění (opojisteni.cz)

Zkoušky z pojištění probíhájí, ve druhém kvartálu narostl jejich počet - uskutečnilo se jich přes 14 tis.

Lidé splácí své úvěry (seznamzpravy.cz)

Podíl úvěrů po splatnosti je nyní na 3,25 %, před deseti lety to bylo přitom 90,5 %

Úvěry ze stavebního spoření (mesec.cz)

Ceny úvěrů stavebních spořitelen zlevňují, průměrná sazba se dostala pod 2 %

ČNB ponechala úrokové sazby (ceskenoviny.cz)

ČNB ponechala úrok. sazby – základní úrok. sazba, od níž se odvíjí úročení úvěrů, tak zůstává na 0,25 %

Hypotéky lámou i přes krizi rekordy (finance.cz)

Navzdory koronakrizi je letošní rok co do objemu poskytnutých hypotečních úvěrů rekordní

Události ČT1 (ceskatelevize.cz)

Plošný odklad splátek úvěrů se už ministryně financí neplánuje. Stávající moratorium končí 

Klienti se vrátili ke splácení (e15.cz)

K běžnému splácení úvěrů se po ukončení moratoria vrátilo 89 % klientů bank, vyplývá z dat bank

Úvěry ze stavebního spoření (novinky.cz)

Úroková sazba úvěrů od stavebních spořitelen klesla v říjnu pod 2 %, vyplývá z dat ČNB

Úvěry od stavebních spořitelen (penize.cz)

Prům. úrok. sazba zajištěných úvěrů od stavebních spořitelen klesla v říjnu na 1,94 %

Banky dál nabízejí odklady (metro.cz)

Přestože už skončil plošný odklad splátek, poskytovatelé úvěrů se dál snaží klientům pomoci

Nevýkonné úvěry a moratorium (sz.cz)

Podíl úvěrů po splatnosti je historicky nejnižší. Banky nabídnou úlevy individuálně

Zdražující nemovitosti (idnes.cz)

Stejně jako rostoucí ceny nemovitostí zdražují jejich pojištění, zdražují i náklady na životní pojištění

Obavy z růstu úroků udržely hypotéky (fintag.cz)

Objem prodaných hypotečních úvěrů letos v lednu dosáhl 24,9 mld. Proč rekord pokračuje i letos?

Bankovní úvěry i vklady poklesly (mesec.cz)

Objem bankovních úvěrů rezidentům podle ČNB ke konci listopadu 2020 dosáhl 6,232 bilionu koru

Konsolidace: místo více úvěrů jen jeden (idnes.cz)

Co je konsolidace, kdy o ní přemýšlet, kolik půjček lze sloučit a jaké jsou možnosti 

Firmy přecházejí na úvěry v eurech (e15.cz)

Zvyšování úrokových sazeb se dotýká i podnikatelských úvěrů s pohyblivou sazbou

Hypoteční trh dál trhá rekordy (fintag.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů v srpnu podle ČNB dosáhl 32,6 mld. Kč, to je téměř o mld. více než v červenci

Tuzemské banky přecházejí na zelenou (hn.cz)

Podle odhadů by do roku 2025 mohla až polovina úvěrů ve stavebnictví směřovat jen na udržitelné budovy

Lidé si dál houfně půjčují (seznamzpravy.cz)

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů vzrostla během srpna o dalších devět bazických bodů na 2,32 %   

Zvýšení sazeb ČNB (e15.cz)

Zvýšení nepovede k okamžitému zdražení úvěrů či zvýšení úročení vkladů. Postupně se zvyšovat budou 

Předčasné splácení hypoték (cnn.iprima.cz)

Návrh na změnu příslušného ustanovení zk. o spotřebitelském úvěru doručil do sněmovny poslanec Řehounek

Hlad po hypotékách trvá (idnes.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v dubnu 29 miliard korun

Odklady splátek (ct24)

Banky podle ministra průmyslu a obchodu vycházejí vstříc zhruba 80 % žádostí o odklad splátek úvěrů

Objem úvěrů na bydlení stoupl (novinky.cz)

Objem nových hypoték dosáhl 22,5 mld., tj. 2,4 mld. více než v lednu a o 6,6 mld. více než před rokem

Sněmovna schválila širší pravomoci ČNB (lidovky.cz)

ČNB by mohla mít zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení

Zákonné zakotvení pravomocí (ceskenoviny.cz)

Sněmovna by měla schvalovat novelu, kterou by ČNB dostala pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení

Pokles úrok. sazeb u úvěrů ze stavebního spoření (banky.cz)

Podle dat ČNB půjčky od stavebních spořitelen loni výrazně zlevnily a od podzimu se pohybují pod 2 %

Banky přijaly 403 tis. žádostí (ekonomickymagazin.cz)

Banky k 16. říjnu přijaly 403 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 360 000, vyplývá z dat ČNB

Měsíční splátka klesla (e15.cz)

IndexRPSN byl za prosinec podle statistiky ČNB u hypotečních úvěrů 2,18 procenta

Refinancování úvěrů (lidovky.cz)

V závěru loňského roku se podíl refinancovaných hypoték zvýšil, důvodem byly nízké sazby

Za růstem prodejů hypoték stojí i nejistota (fintag.cz)

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v září 18,8 mld. korun

Hypotéky v srpnu opět mírně zlevnily (novinky.cz)

Prům. úrok. sazba hypo. úvěrů klesla již pátý měsíc v řadě, v srpnu se dle Fincentrum Hypoindex snížila na 2,15 %

Byznys ČT24 (ceskatelevize.cz)

Prodloužení programu Covid III a odklady splátek úvěrů, hosti: M. Zámečník, J. Juchelka

Fincentrum Hypoindex září 2019 (hypoindex.cz)

Prům. úroková sazba hypotečních úvěrů se propadla o 0,14 procentního bodu na 2,47 %

MF chce půlroční plošný odklad splácení (ceskenoviny.cz)

Ministryně financí vládě navrhne moratorium na splácení úvěrů, uvedla v pořadu Partie

Odklad splátek úvěrů (finance.cz)

Přehled bank o tom, jak postupují k žádostem o odklad splátek a jak o něj požádat

Sdělení ČNB k odkladům (roklen24.cz)

Sdělení České národní banky k možným odkladům splátek úvěrů

Banky spouští odklady splátek (novinky.cz)

První banky začínají zveřejňovat pravidla pro odklad splátek hypoték a dalších úvěrů

Kvíz: Co víte o spotřebitelských úvěrech? (iDNES.cz)

Češi začínají brát půjčky vážněji. Jak jste na tom vy se znalostmi z oblasti spotřebitelkých úvěrů? 

Banky loni poskytly přes 75 tis. hypoték (idnes.cz)

České banky poskytly v loňském roce 75 500 hypotečních úvěrů za 175,6 mld. Kč, vyplývá z dat MMR

Objem hypoték loni klesl (ct24.cz)

České banky poskytly za loňský rok 75 500 hypotečních úvěrů, vyplývá z dat Ministerstva pro místní rozvoj

Nejvíce zlevnily spotřebitelské úvěry (hypoindex.cz)

Úrokové sazby dlouhodobě klesají a úroky z úvěrů jsou na nízkých úrovních

Moratorium na splácení úvěrů (novinky.cz)

Ministryně financí chce navrhnout půlroční moratorium, co na to banky?

Statistika nových úvěrů na bydlení (cnb.cz)

Objem skutečně nových hypoték v roce 2019 klesl na 162 mld. Kč, což je meziroční pokles o 13,6 %

Paušální daň (seznamzpravy.cz)

Díky paušální dani lze platit zálohy na pojištění, odpadá navíc povinnost podávat daňové přiznání

Novinky ve světě financí (mesec.cz)

Přehled novinek ze světa financí – bankovní identita, spoření, pojištění, úrokové sazby, běžný účet

Pojištění vkladů (mesec.cz)

Jak jsou pojištěné vklady u poboček zahraničních bank a v zahraničí?

Hypotéka a samoživitelé (e15.cz)

K získání hypotéky může samoživitelům pomoci pojištění i započítání výživného a rodičovského příspěvku

Úspěšnost odborných zkoušek za 1Q (opojisteni.cz)

ČNB zveřejnila kvartální statistická data o úspěšnosti odborných zkoušek o distribuci pojištění a zajištění

Zkoušky pojišťovacích poradců (mesec.cz)

Senát schválil novelu zk. o distribuci pojištění a zajištění. Ta přináší i prodloužení tzv. přechodného období

Prodloužení termínu zkoušek (opojisteni.cz)

Vláda vyslovila souhlasné stanovisko s návrhem, který si klade za cíl novelizovat zákon o distribuci pojištění a zajištění

Události ČT 1 (ceskatelevize.cz)

Koronavirus: plošné zastavení splátek úvěrů v Česku, o konkrétní podobě se stále jedná

Banky evidují téměř 140 000 žádostí o odklad (aktualne.cz)

Banky téměř 140 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, vyplývá to z průzkumu ČBA mezi členským bankami

Vklady Čechů rostou (seznamzpravy.cz)

Objem bankovních úvěrů ke konci srpna 2020 dosáhl 6,19 bilionu korun, což představuje nárůst o 13 mld.

Předčasné splacení hypotéky (ihned.cz)

Novela zk. o spotřebitelském úvěru přinesla pozitiva, ale i jednu nejasnost. Tento stav bychom chtěli napravit

Banky přijaly 401 tis. žádostí (lidovky.cz)

Banky k 18. září přijaly 401 tis. žádostí o odklad splátek úvěrů, vyplývá z dat ČNB

Banky odložily 358 tis. splátek (aktualne.cz)

Banky k 11. září přijaly téměř 400 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 358 000

Komentář k vývoji hypotečního trhu (roklen.cz)

Objemy hypotečních úvěrů dosáhly v srpnu 2020 opět vysokých hodnot – 19,2 mld. Kč

Banky zatím schválily 358 tis. žádostí (e15.cz)

Banky ke 4. září přijaly 399 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 358 000

Banky schválily 358 tis. žádostí (ceskenoviny.cz)

Banky ke 4. září přijaly 399 tis. žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 358 tis., vyplývá z dat ČNB

Hypoteční trh v červenci (ekonomickymagazin.cz)

IndexRPSN ČBA podle statistiky ČNB byl za červenec u hypotečních úvěrů 2,37 %

Banky schválily 357 tis. žádostí (ekonomickymagazin.cz)

Banky k 21. srpnu přijaly 397 tis. žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 357 tis.

O odklad splátek žádala osmina (penize.cz)

Banky podle ČNB ke konci července přijaly přes 393 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů

Hypoteční trh ožívá (idnes.cz)

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů dle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesá již třetí měsíc v řadě

Odložení splátek ze zákona (penize.cz)

Poslanci schválili zákon, který lidem umožní snadno přerušit splácení úvěrů

Daň z nabytí nemovitosti nově v praxi (fintag.cz)

Do konce roku 2021 lze odepsat úroky z úvěru z daní a zároveň neplatit daň z nabytí nemovitosti

EK: Česko by mělo získat 20 mld. eur (euractiv.cz)

  Z návrhu předběžného rozdělení plateb a úvěrů EK vyplývá, že Česko by mělo dostat téměř 20 mld. eur

Hypotéky nahoru a dolů (e15.cz)

Zájem o hypotéky v březnu poklesl zhruba, banky si ale všímají nárůstu úvěrů na rekonstrukce

Bydlení očima expertů (penize.cz)

Jak situaci na trhu úvěrů na bydlení vidí experti? Co v nejbližší době čekat? Na to odpovídali čeští odborníci 

Přehled novinek za duben (mesec.cz)

Snadnější dostupnost hypoték, odklad splátek úvěru a akční nabídky 

Banky hlásí desítky tisíc odložených splátek (sz.cz)

Češi požádali odklad splátek u 230 tisíc úvěrů ještě předtím, než začalo platit tzv. moratorium  

Úvěry z programů COVID (ceskenoviny.cz)

Většina úvěrů z COVID I byla zamítnuta, COVID II, do kterého jsou zapojeny banky si vede líp  

Banky obdržely 140 000 žádostí (e15.cz)

Banky obdržely téměř 140 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, vyplývá z průzkumu ČBA

Banky a udržitelnost (hn.cz)

Banky začínají u úvěrů hodnotit dopady na životní prostředí

Komentář ČBA ke schválení novely o distribuci pojištění a zajištění Senátem

Komentář H. Brychové, vedoucí programu ČBA Educa k přechodnému období pro zkoušky z pojištění

Komentář ČBA: vývoj vkladů a úvěrů za listopad 2020

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za září 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za srpen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za červenec 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za červen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za květen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za duben 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za únor 2021

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za březen 2021

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za leden 2021

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nev. úvěrů za listopad 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nev, úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k statistice ČNB: vývoj vkladů a úvěrů za říjen 2020

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle dat ČNB

Komentář ČBA k statistice ČNB: vývoj vkladů a úvěrů za září 2020

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle dat ČNB

ČBA k návrhu MF na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů

Prohlášení ČBA k návrhu MF na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů, jenž prošel vládou

Sdělení ČBA k problematice předčasného splácení hypotečních úvěrů

Předčasné splácení hypotečních úvěrů: Banky by uvítaly spravedlivé a průhledné nastavení pravidel 

Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nev. úvěrů za říjen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nev, úvěrů dle statistik ČNB

Banky vykazují celoevropsky velmi nízký podíl úvěrů v selhání

Komentář M. Zámečníka k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za březen 2022 dle statistik ČNB.

Bankovní statistika: podíl nevýkonných úvěrů

Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za září 2022 dle statistik ČNB

Sdělení ČBA k blížícímu se konci moratoria na splátky

Sdělení ČBA k blížícímu se konci moratoria na splácení úvěrů

ČBA Hypomonitor: objem hypoték klesl o pětinu

Průměrná sazba u nových úvěrů vzrostla na 3,84 %.

ČBA Hypomonitor: objem vzrostl meziměsíčně o pětinu

Průměrná sazba u nových úvěrů vzrostla na 4,15 %.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za září 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistiky ČNB

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za srpen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistiky ČNB

České domácnosti výrazně zvedly vklady v bankách

Vývoj vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za duben 2022 dle statistik ČNB.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za červenec 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistiky ČNB

Vklady firem silně klesly, více rostl zájem o půjčky v cizí měně

Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za červen 2022 dle statistik ČNB.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za červen 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistiky ČNB

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za květen 2021

Komentář V. Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení k úvěrům po splatnosti

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za duben 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení k úvěrům po splatnosti

Odkladů splátek úvěrů bylo pro tuto chvíli dost, myslí si Češi. Banky jsou připraveny řešit potíže klientů individuálně

Průzkum České bankovní asociaci zaměřený na blížící se ukončení moratoria a návrat ke splácení

Komentář ČBA k novele zákona o ČNB

Sněmovna schválila novelu, na jejímž základě má ČNB získat zákonnou pravomoc stanovovat podmínky úvěrů

Prohlášení ČBA o přijetí mimořádného opatření bankami

Prohlášení ČBA o přijetí mimořádného opatření bankami v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za únor 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za březen 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti

Komentář ČBA k vývoji hypotečních úvěrů 2019

Komentář k celkovému vývoji hypotečního trhu 2019 od Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA

ČBA k aktuálním datům o odkladu splátek: data po květnu

ČBA realizovala další průzkum mezi svými členskými bankami, banky odložily celkově 345 tis. úvěrů

ČBA k aktuálním datům o odkladu splátek květen

ČBA realizovala průzkum mezi svými členskými bankami, banky odložily celkově 310.000 úvěrů

Jak se vyvíjelo splácení úvěrů a jejich restrukturalizace po ukončení splátkového moratoria

Komentář V. Staňury, hl. poradce ČBA. Data vycházejí z průzkumu ČBA mezi členskými bankami

ČBA k aktuálním datům o odkladech splátek úvěrů bankami

ČBA dnes realizovala průzkum mezi svými členskými bankami, cílem bylo zjistit relevantní data k  odkladům splátek

Komentář ČBA k statistice ČNB: vývoj nevýkonných úvěrů

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za leden 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za prosinec 2020

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti dle statistik ČNB

České podniky usilovně zvedají vklady v bankách

Dlužníci se drží – banky stále vykazují celoevropsky velmi nízký podíl úvěrů v selhání.

Povinnost následného vzdělávání se letos týká téměř 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů

ČBA rozšiřuje vzdělávací programy. Nově nabízí následné vzdělávání pro zprostředkovatele pojištění

Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za prosinec 2021 dle statistik ČNB

Vklady obyvatel a úvěry obyvatelstvu rostly, u firem klesaly. Vklady firem za měsíc prosinec klesly o 14,7 miliardy  

Odklad splátek úvěrů: Co dělat po skončení splátkového moratoria

Moratorium končí, v případě problémů je důležité, aby se klienti na banku obrátili včas

Komentář ČBA: vývoj vkladů a úvěrů

Komentář Miroslava Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a…

Komentář ČBA k vývoji úvěrů a vkladů

Komentář Miroslava Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a…

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů

Komentář Miroslava Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a…

Komentář ČBA k vývoji úvěrů a vkladů

Komentář Miroslava Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a…

Komentář ČBA k vývoji úvěrů a vkladů

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a podniků.…

Komentář ČBA k vývoji úvěrů a vkladů

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a podniků.…

Komentář ČBA k vývoji úvěrů a vkladů

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA k statistikám ČNB v souvislosti s vývojem vkladů a úvěrů domácností a podniků.…

Doporučení ČBA: Refinancování nezajištěných úvěrů

Doporučení ČBA, k jehož dodržování se mohou přihlásit i licencovaní nebankovní poskytovatelé