E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Screening klientského portfolia bank

  • Standardy
  • 05.06.2024
  • Autor: Česká bankovní asociace

Jednou ze základních povinností bank, jakožto povinných osob dle zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon „), je zjišťovat, zda klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné osobě znám, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (“ zákon o mezinárodních sankcích „), zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (“ sankční zákon“), Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a případné další, zde nezmíněné platné a účinné právní předpisy a zákony, které se tímto tématem zabývají.


Zajištěním stejného standardu pro screening klientského portfolia vůči sankčním seznamům u bankovních domů na území České republiky (členů České bankovní asociace), se zajišťuje, aby v rámci domácího platebního styku nebyly prováděny platby mezi sankcionovanými subjekty. Cílem tohoto dokumentu je tak zajistit, že bude bankami nastaven a dodržován stejný standard pravidel vycházející z platných nařízení k sankčnímu screeningu, čímž nedojde k porušení těchto nařízení. V důsledku se tak banky mohou spoléhat na provádění screeningu domácích transakcí skrze screening portfolia ostatních bank.


Na úrovni bankovního trhu byla nad daty transakčního monitoringu uskutečněna Analýza počtu generovaných false positive alertů, které by vznikaly v důsledku implementace screeningu domácích plateb. Banky provedly screening pole Poznámka, pole Plátce / Příjemce platby za všechny transakce na straně banky plátce/příjemce. Celkový počet alertů generovaných za 1 den za všechny členské banky ČBA za výše uvedená pole činil více než 10 tisíc. Z této analýzy také vyplynulo, že veškeré alerty vygenerované v rámci screeningu domácích plateb byly false positive alerty.


Účinnost od: 1. 7. 2024