Reálná aktiva

(Real assets)

Hmotná aktiva zahrnují: provozy a zařízení; nehmotná aktiva zahrnují: technické expertízy, obchodní známky a patenty.

Další pojmy