Prohlášení ČBA k bankovní identitě: výzvy, cíle, odpovědnost

Česká bankovní asociace je hrdá na to, že stála u zrodu právního rámce umožňujícího vytvoření elektronické bankovní identity jakožto moderního, uživatelsky komfortního a bezpečného nástroje pro identifikaci na dálku. Máme radost z toho, že elektronická bankovní identita je vnímána pozitivně a že ji lidé využívají. Doposud to bylo možné pouze při identifikaci vůči státu, městům a obcím, ale červen 2021 je měsícem, kdy se elektronická bankovní identita otevírá i směrem k soukromé sféře. Občané ji tedy budou moci využít i při nákupu zboží a služeb po internetu, vyřízení dodávek energií, přístup do zákaznických zón a vyřízení například pojištění nebo telekomunikačních služeb.

Elektronická bankovní identita se tedy vydává na úplně novou a ambiciózní „oběžnou dráhu“. V této souvislosti považujeme za důležité deklarovat směrem k nejširší uživatelské veřejnosti naši představu o výzvách, cílech a o odpovědnosti, kterou ve vztahu k elektronické bankovní identitě vnímáme.

 

Výzvy
 • Banky sdružené v České bankovní asociaci dlouhodobě usilují o podporu ekonomického rozvoje a společenské prosperity v Česku.
 • Je nesporné, že Česko musí digitálně transformovat jednotlivá odvětví i celou společnost a Česko má tudíž unikátní příležitost dosáhnout skokové změny v digitalizaci.
 • Funkční digitální identita je klíčový krok směrem k digitální společnosti, ve které si navzájem jednotlivci i organizace mohou důvěřovat i v online prostředí.
 • Z elektronické bankovní identity se může stát jedna z klíčových součástí digitální infrastruktury a také budoucí konkurenceschopnosti Česka na digitálním trhu. Podobnou zkušenost zaznamenala řada dalších států, které daly digitální identitě zelenou a díky ní úspěšně prošly digitální transformací.

 

Cíle a cesta k jejich dosažení

Mezi cíle zavedení elektronické bankovní identity řadíme především:

 • Akceleraci digitalizace v Česku a dosažení úrovně vedoucích států.
 • Zvyšování digitální i finanční gramotnosti občanů.
 • Zlepšení uživatelského komfortu občanů při kontaktu se státem i firmami, a to za využití stávajících a ověřených identifikačních prostředků.
 • Zjednodušení online ověření klientů pro firmy a umožnění rychlejší digitalizace procesů, zejména zákaznických.

 K dosažení těchto cílů jsou banky připraveny:

 • Investovat řádově miliardy korun během následujících pěti let do zvyšování bezpečnosti a možnosti ověření online.
 • Rozšiřovat povědomí o funkcionalitách a výhodách elektronické bankovní identity prostřednictvím budování vztahů se svými klienty napříč obslužnými kanály.
 • Vnímat a zpracovávat podněty a názory ze strany státu i soukromých firem ohledně budoucího směrování elektronické bankovní identity.


Odpovědnost

Banky si uvědomují společenskou odpovědnost spjatou se zavedením a rozšiřováním elektronické bankovní identity, a jsou připraveny s náležitou péči zajistit i budoucí rozvoj a zároveň odpovídající vztahy v digitálním ekosystému včetně vysokých etických standardů.

Tyto etické standardy musí zahrnovat především:

 • Zajištění vysokého stupně ochrany soukromí uživatelů, bezpečnosti dat a osobních údajů.
 • Zajištění vysokého stupně ochrany obchodního tajemství a legitimních obchodních zájmů partnerů ze soukromé sféry, včetně zajištění nově vzniklých dat před jejich zneužitím.
 • Respektování pravidel hospodářské soutěže.
 • Budování vztahů se soukromým sektorem na základě partnerského (nikoliv čistě komerčního) přístupu, aby byly náležitě zohledněny zájmy a digitalizace soukromého sektoru.