Pojištění vkladů

(Deposit insurance)

Pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pro případ jejich krachu. Pojištěny jsou zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů garantuje náhrady za vklady ve výši 100 % pojištěného vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady až na dvojnásobek. Náhrady za vklady jsou vypláceny z Fondu pojištění vkladů, který je vytvářen z příspěvků bank a který je spravován Garančním systémem finančního trhu. Základní výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dní od vydání oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům. Prostředky FPV mají být do roku 2024 ve výši alespoň 0,8 % krytých pohledávek z vkladů. Výši příspěvků stanoví ČNB a je závislá na výši krytých pohledávek z vkladů instituce a jejím celkovém rizikovém profilu.

Další pojmy