Obligace

(Bond)

Převoditelný dlouhodobý dluhový instrument. Emitent se zavazuje splatit držiteli ve stanovený budoucí den (v době splatnosti obligace) fixní nominální hodnotu a navíc, s výjimkou obligací s nulovým kuponem, zaplatit řadu úrokových plateb. (Pod pojmem "dlouhodobý" se obvykle rozumí období delší než pět let mezi datem emise a datem splatnosti.)

Další pojmy