E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Návrhy bank pro spolupráci se státem

Banky státu jako alternativu k mimořádné dani v létě nabídly několik způsobů, kterými jsou připraveny podpořit ekonomiku. 

 

1. Podpora dostupného bydlení
2. Financování SFDI v roce 2023 a výhled na roky 2024+
3. Pomoc občanům při pokrytí finančních závazků a další investice do digitalizace státu
4. Využití finančních nástrojů a spolupráce s Národní rozvojovou bankou (NRB)

 

Banky považují windfall tax za mimořádně neefektivní a nesystémovou. Poškodí celou českou ekonomiku v očích investorů a prodraží správu státního dluhu.

Pohled České bankovní asociace přiblížil Tomáš Salomon, prezident ČBA a generální ředitel České spořitelny v pořadu Byznys ČT24


 
1. Podpora dostupného bydlení

 

Problém dostupnosti bydlení je v ČR oproti jiným členským zemím EU vůbec největší a současný vývoj povede k dalšímu zvýšení sociálního napětí.

 

 

Naše řešení: režim dostupného bydlení (DB)
 • Stimuluje výstavbu bytů
 • Vytvoří nájemní bydlení na úrovni 80 % tržního nájmu
 • Vytváří transparentní, otevřený systém, který počítá s účastí privátního sektoru
 • Jasné rozdělení rolí mezi státem, municipalitami a privátními společnostmi, které je funkční a vzájemně výhodné

 

Možnosti financování v režimu DB

Z hlediska financování výstavby dostupných bytů můžeme počítat:

 

 

2. Financování SFDI v roce 2023 a výhled na roky 2024+

Výše úvěru (r. 2023): 20 mld Kč s čerpáním v prvním pololetí roku 2023, syndikovaný dlouhodobý nezajištěný úvěr

Účel: Financování dopravní infrastruktury zahrnující jakékoliv stávající (včetně dopadu inflačních doložek), tak i nově připravované projekty v kompetenci SFDI (včetně výkupu pozemků) se zohledněním principů ESG.

Splatnost: 15 let s lineárním splácením (čtvrtletní / pololetní) začínající po uplynutí období odkladu splátek.

Odklad splátek: 3–5 let od podpisu finanční dokumentace, dlužník bude v tomto období splácet pouze úroky, nikoli jistinu

Úroková sazba: variantně pohyblivá nebo pevná úroková sazba, dle preferencí dlužníka. U pevné úrokové sazby věřitelé předpokládají referenční sazbu výnosu státních dluhopisů (bude odvislé i od zvoleného režimu splácení a možnosti předčasně splatit)

Poplatky a kovenantybez poplatků; věřitelé předpokládají využití základních kovenantů (např. finanční reporting, hlášení negativních skutečností, které by mohly mít za následek nesplácení nebo podstatné zhoršení schopnosti SFDI splácet apod.)

 

Fáze 2: roky 2024+ profinancování dalších 20–40 mld. Kč navázaných na potřeby jednotlivých projektů a již ne na riziko SFDI

Spolupráce na řešení systémového a dlouhodobého financování dopravní infrastruktury.

Finančně podporované projekty se rozdělí na různé procesní přístupy, například:

A) projekty dopadající na SFDI přes dluhovou službu

B) projekty dopadající na SFDI před poplatek za dostupnost, tj. projekty vhodné pro realizaci s využitím benefitů metody PPP (jako např. projekt D4)

C) další procesní formy, nebo kombinace výše uvedených apod.

 

Zapojení NRF v této fázi vidí věřitelé jako přínosné a žádoucí, a to zejména u PPP projektů, kde existuje více možností využití synergií vyplývajících z podřízených tranší NRF vůči seniorním věřitelům a větší flexibilitě NRF ve vztahu ke způsobu splácení (cash sweep a bullet).

 

 
3. Pomoc lidem se zvládnutím dluhového zatížení a mandatorních výdajů

 

Snížení měsíčního zatížení domácností

Flexibilně umožnit snížit splátky spotřebitelských úvěrů a hypoték (po ukončení krize umožnit splátku opět zvýšit) případně přefinancovat svoje stávající úvěry do delší splatnosti. Tímto bychom mohli pomoci ulevit rozpočtu domácností snížením měsíčního zatížení splátkami o 20–30% u hypotečních úvěrů, u spotřebitelských úvěrů o 20–40 %.

Předpokladem je úprava stávajících pravidel max. splatnosti. U spotřebitelských úvěrů 10 let (respektive 8 let u klientů, kteří mají hypoteční úvěr), u hypoték 30 let. Tyto úpravy by zároveň neměly být považovány za restrukturalizaci.

 

Překlenovací odklad splátek stávajících úvěrů

Podstatou je jednoduchá možnost požádat o odklad 3/6 splátek úvěrů v případě potřeby bez dokládání příjmů či dalších dokumentů. Dostupné pro klienty, kteří byli k nějakému datu bez významného prodlení. Opatření pomůže dočasně překlenout období například doplatků vyúčtování energií. Reaguje na situace, kdy problémy se splácením nastávají v drtivé většině případů nikoli kvůli nominálnímu poklesu příjmu klienta, nýbrž o růst nákladů, nezaviněný klienty.

Předpokladem je, že půjde o úpravu bez dopadu do klasifikace / forbearance na straně bank.

 

Pozn. Na trhu je celkem 981 tis. hypotečních úvěrů v celkovém objemu 1.625 mld. Kč a více než 1 mil. spotřebitelských úvěrů v objemu 265 mld. Kč.

 

Zvýhodněné financování investic do obnovitelných zdrojů energie

Banky jsou schopny spotřebitelům pomoci s případným financování investic do obnovitelných zdrojů za výhodnějších podmínek (zelené produkty) a tím i s úvěrovým závazkem klientům splátky na energie celkově snížit. Součástí může být i pomoc státu při distribuci subvence technologie obnovitelných zdrojů energie (čerpadla, FVE, izolace, okna). Například formou garance za splácení, což může dále zvýhodnit podmínky spotřebitelům.

 

Další investice do digitalizace státu

 

Procesní pomoc s distribucí dávek/dotací

S využitím identitního prostředku BankID mohou banky zprostředkovat klientům žádosti o podpory, směrující přímo na případné státní úřady. V rámci využití digitálních nástrojů lze zároveň vyřešit předávání nezbytně nutných podkladů o vlastnictví účtu, které jsou zapotřebí pro čerpání dávek státní sociální podpory nebo hmotné nouze či důchodů. Zároveň jsou banky schopny vytipovat zákazníky vhodné pro určitou formu pomoci a tu jim formou komunikace nabídnout.

 

Další investice do vybudování robustní infrastruktury pro digitalizaci procesů státní správy

Služba NIA využívá služby bankovní identity, které banky poskytují pro stát zdarma, a obsahuje v sobě klíčovou informaci o čísle běžného účtu které je povinností doložit u celé řady sociálních dávek. Banky mohou zajistit další investice a zajistit funkčnost řešení při transpozici EU ID Wallet a tím významně posílit infrastrukturu potřebnou pro efektivní digitalizaci ČR. Předpokladem je účast na vybudování EU ID Wallet spolu se státem.

 

4. Využití finančních nástrojů a spolupráce s Národní rozvojovou bankou (NRB)

 

Navýšení kapitálu Národní rozvojové banky o 10 miliard korun bankovním kapitálem

Cíl: Zvýšit záruční a úvěrovou kapacitu NRB na financování infrastruktury a energetické soběstačnosti až 7x, o 110 miliard korun. 

 

Postup: Banky zvýší kapitál sloučené entity NRB a ČEB o 10 mld. Kč ve dvou krocích:

 • Sloučení NRB a ČEB umožní bankám nabýt akciový podíl v minoritním objemu (49%) v hodnotě 4,5 mld CZK (1/3 účetní hodnoty kapitálu obou institucí), NRB samotná by navýšení umožnila z důvodu neziskovosti NRB/ocenění jen v řádů stovek milionů
 • Banky následně navýší kapitál o CZK 5,5 mld. Stát musí tak učinit stejně, aby byl zachován poměr vlastnictví (5,7 mld např. sloučením další instituce do NRB)

Omezení k další diskuzi:

 • Vůle státu sloučit ČEB/NRB včetně časování, tak aby navýšení kapitálu bylo regulatorně možné
 • NRB se soukromým kapitálem by pravděpodobně musela možnost distribuovat prostředky z EU soutěžit (tak jako v západní Evropě), toto dále analyzujeme včetně možnosti nabytí podílu na holdingové společnosti vlastnící 100% NRB
 • Ocenění entit a další analýza hospodářské soutěže a dalších regulatorně/zákonných limitů (zřízení / státní vlastnictví ČEB)

Poslání, oblast působnosti, velikost:

 • Efektivní, rychlá a cílená alokace národních i EU podpor a dlouhodobá cílená podpora realizace hospodářské strategie
 • Platforma pro systematickou dlouhodobou podporu realizace hospodářské strategie ČR a v dobách krize i rychlou podporu potřebných subjektů
 • Zaměření na SME, startupy, velké firmy, samosprávné celky. Přes paletu finančních produktů (od záruk, půjček a poradenství až po kapitálové vstupy)
 • Roční výše financování postupně až cca ve ~2% HPD (100 mld. Kč), objem aktiv by měl být cca 500–700 mld. Kč s vlastním jměním 50–70 mld. Kč

Corporate governance, organizační a vlastnická struktura, nezávislost, klíčové kompetence:

 • Nezávislá holdingová skupina s jednotným řízením a s oporou ve zvláštním zákoně, jímž bude ustanovena nezávislost
 • Nezávislost vedení banky vyplývá ze způsobu jeho jmenování a limitované odpovědnosti vůči výkonné moci
 • Holding / skupina firem s jednotným vedením, dohledem a corporate governance
 • Regulátorem by měla být Česká národní banka, kontrolním orgánem Parlament ČR

Banka (holding) by měla vzniknout na základě současné NRB buď převzetím agendy nebo přímým začleněním současně působících agentur

 

Koncept Národní rozvojové banky dle vyspělých evropských ekonomik


 • Itálie: CDP – 83 % vláda, 1 % akcie, 16 % soukromý bankovní sektor (bankovní nadace)
 • Rakousko: OeKB – 100% soukromé vlastnictví (banky), mandát od vlády, bankovní licence, exportní banka (OeEB) – 100% vlastněna OeKB, bankovní licence, „development“ banka (AWS) – 100% státním vlastnictvím pro rozdělování fondů EU
 • Nizozemí: FMO – bankovní licence, stát 51 %, soukromý kapitál 49 % (NL banky, odbory, sdružení
 • Portugalsko: SOFID – 80 % stát, zbytek soukromý kapitál (banky)
 • Německo: KFW – 80 % spolková vláda, 20 % spolkové země

 

Vyčíslení přínosů navrhovaných aktivit z pohledu státu

 

 1. Dostupné bydlení 

 • financování výstavby dostupných bytů a spoluúčast bank na projektové kanceláři, minimálně 10 mld. Kč
 • se zapojením ostatních sektorů + 40 mld. Kč

2. Financování SFDI v roce 2023 a výhled na roky 2024+

 

 

 • 20 mld. Kč syndikovaný dlouhodobý nezajištěný úvěr s čerpáním v prvním pololetí roku 2023
 • profinancování dalších 20–40 mld. Kč od roku 2024

3. Pomoc občanům při pokrytí finančních závazků

Další investice do digitalizace státu

 

 

 • odložené výdaje domácností při 6 měsíčním odkladu splátek: 5,8 mld. Kč
 • snížení nákladů státu na domácnosti v defaultu: 3,9 mld. Kč

4. Využití finančních nástrojů a spolupráce s Národní rozvojovou bankou (NRB)

 

 

 • navýšení kapitálu Národní rozvojové banky o CZK 10 mld. bankovním kapitálem
 • úvěrová kapacitu NRB až 110 mld. Kč

 • uvedená částka nezahrnuje náklady bankovního sektoru na kapitál plynoucí z navrhovaných aktivit, které se budou pohybovat kolem 10 mld. Kč