Mezinárodní aktivity

Pečlivě sledujeme dění na půdě Evropské unie i v mezinárodních uskupeních, jichž jsme členy. Máme tak šanci se co nejúčinněji zapojit do přípravy evropské i národní legislativy a na změny včas připravit český bankovní sektor.

Aktivity ČBA vůči strukturám a institucím Evropské unie

Zapojujeme se do všech stadií procesu pří­prav evropské legislativy, ať už přímo, či prostřednictvím Evropské bankovní federace (EBF). Již ve fázi  koncipování jednotlivých témat za tímto účelem spolupracujeme s Ministerstvem financí ČR, ČNB a také s představiteli Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Kromě tohoto aktivně vstupujeme do veřejných konzultací Evropské komise či Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a spolupracujeme se zástupci Evropského parlamentu či Evropské investiční banky.


ČBA a evropská regionální spolupráce

V roce 2012 jsme iniciovali založení neformální platformy bankovních asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8. Jejími členy jsou tak v současné době mimo zemí V4 rovněž také bankovní asociace Bulharska, Chorvatska, Slovinska a Rumunska.

V8 se dvakrát ročně schází k pracovním jednáním s cílem výměny poznatků z různých oblastí bankovní regulace, což umožňuje navrhovanou lokální regulaci postavit do mezinárodního kontextu a případně ve vybraných záležitostech koordinovat stanoviska v rámci orgánů Evropské bankovní federace.

 

Členství ČBA v Evropské bankovní federaci

Od vstupu do EU v roce 2004 je ČBA členem Evropské bankovní federace (EBF), která sdružuje národní asociace komerč­ních bank zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Prostřednictvím Výkonného výboru EBF ČBA spolurozhoduje o koncepč­ních otázkách a zásadních stanoviscích EBF k návrhům nové legislativy EU. Ve většině pracovních orgánů EBF máme svého zástupce, díky čemuž máme možnost se podí­let se na formování a slaďování pozic v rámci evropského bankovního sektoru (výbory, ve kterých ČBA aktivně působí, naleznete v aktuální Výroční zprávě, kapitola ČBA a mezinárodní zapojení“, zde).

EBF společně se sdružením evropských spořitelen, družstevních bank a s dalšími speciali­zovanými bankovně-finančními asociacemi tvoří European Banking Industry Committee (EBIC), jenž se angažuje v oblasti finanční legislativy Evropské unie. Dále je EBF rovněž členem International Banking Federation (IBFed), jejímž úkolem je zastupovat zájmy skupin národních bankovních asociací jednotlivých kontinentů a legislativní iniciativy dopadající na globální bankovní industrii. 

 

Členství ČBA a jejích komisí v dalších mezinárodních uskupeních

Kromě těch shora uvedených jsme členy následujících uskupení: 

Naše Hypoteční komise ČBA je členem Evropské hypo­teční federace (European Mortgage Federation).