Likvidita

(Liquidity)

1. Hloubka trhu (např. trhu cenných papírů nebo komoditního trhu) a jeho schopnost absorbovat náhlé přesuny nabídky nebo poptávky bez nadměrných cenových fluktuací.2. Schopnost podniku splnit své každodenní splatné závazky.

Další pojmy