Komentář ČBA k Senátem schválené „exekuční novele“

Česká bankovní asociace vítá, že Senát nepodlehl tlakům na zavedení zcela nesystémového opatření v podobě teritoriality exekutorů, která přinejmenším v navržené podobě představovala vážnou hrozbu pro vymahatelnost práva v Česku. Pozitivně vnímáme i některé další změny a opravy sněmovní verze, které Senát odsouhlasil, například odstranění povinnosti platit zálohy na náklady exekučního řízení při jeho zahájení. Za kontroverzní naopak považujeme tzv. přechodné ustanovení, které fakticky znamená zastavení exekučních řízení zahájených v minulosti, u kterých doposud nebylo vymoženo žádné nebo jen minimální plnění. Tato řízení se zastavují plošně, zcela bez náhrady a není zcela jasné, zda schválené znění umožňuje věřiteli dosáhnout jejich dalšího pokračování. To považujeme za velmi nespravedlivé opatření, u kterého je třeba klást otázky ohledně jeho ústavnosti. Za velmi nešťastné považujeme také ustanovení, podle kterého se za tzv. marné považují i exekuce, na které nebylo po dobu 6 či více let plněno, ovšem bylo tomu tak proto, že šlo o exekuce v pořadí, na které ze zákona ani plněno být nemohlo, dokud se splácela exekuce první v pořadí. Povinné zastavení exekucí tedy paradoxně postihne i ty exekuce, u kterých je dlužník schopen splácet, popř. disponuje zpeněžitelným majetkem, ale po jistou dobu na ně nesplácel, protože tak ze zákona činit ani nemohl.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.