Komentář ČBA k nové úpravě hromadných žalob

Vláda na svém dnešním zasedání podpořila návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, který předložilo ministerstvo spravedlnosti.

Právní úprava hromadných žalob může mít mnoho podob. Podoba prosazovaná doposud Ministerstvem spravedlnosti je inspirovaná americkou úpravou „class action“ charakterizovanou tzv. principem opt-out, což je v evropském i českém právním kontextu cizorodý koncept, vůči kterému lze v odborné a dotčené veřejnosti zaznamenat řadu zásadních výhrad. Návrh Ministerstva spravedlnosti v podstatě ignoruje existující doporučení Evropské komise z r. 2015 o hromadných žalobách a s největší pravděpodobností jde i proti duchu nyní připravované evropské směrnice na toto téma, která jednoznačně upřednostňuje hromadné žaloby založené na principu „opt-in“, jenž předpokládá alespoň minimální iniciativu ze strany osob poškozených protiprávním jednáním. Bylo by nanejvýš vhodné vyčkat, kam se evropská inciativa ubere, neboť v opačném případě hrozí, že zdejší právní úprava nebude s tou evropskou kompatibilní.

Je také otázka, zda hromadné žaloby upravovat samostatným zákonem, resp. zda by nebylo z hlediska přehlednosti právního řádu zařadit tuto úpravu do připravované rekodifikace pravidel občanského soudního řízení. Neznamená to, že jsme proti konceptu hromadných žalob, ale věci by určitě neprospělo, kdyby tato iniciativa nebyla tlačena silově a bez náležité a velmi citlivé úvahy o výhodách a rizicích té či jiné podoby tohoto nástroje, což ostatně velmi silně naznačila i nedávná odborná debata na toto téma na jednání Podvýboru Hospodářského výboru pro ochranu spotřebitele.

Podle vyjádření Ministerstva spravedlnosti lze očekávat, že návrh paragrafovaného znění zákona bude vládě předložen zhruba v horizontu jednoho roku.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.