Fond pro řešení krize

(Resolution fund)

Fond pro řešení krize umožňuje řešit problémové situace finančních institucí. Účelem existence tohoto Fondu je mít k dispozici finanční prostředky, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí tak, aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahajovat výplatu náhrad pohledávek z vkladů jejím klientům. O použití těchto prostředků rozhoduje Česká národní banka jakožto orgán příslušný pro řešení krize. Toto opatření lze uplatnit pouze za podmínek, že instituce selhává nebo lze její selhání důvodně přepokládat, neexistují jiná opatření dohledu nebo soukromého sektoru, která by selhání instituce v krátkém čase odvrátila, a řešení krize je ve veřejném zájmu. Cílem je posílit stabilitu finančního sektoru, minimalizovat náklady a škody, a pokud možno eliminovat použití veřejných prostředků. Do Fondu pro řešení krize přispívají nejen finanční instituce již zapojené do systému pojištění vkladů, ale i někteří obchodníci s cennými papíry. Prostředky FŘK mají být do roku 2024 ve výši alespoň 1 % krytých vkladů. Výši příspěvků stanoví ČNB a je závislá na velikosti instituce a jejím rizikovém profilu.

Další pojmy