Dokument dokazující vlastnictví

(Document of title)

Dokument (listina) opravňující držitele k nakládání s majetkem, jako by byl v jeho vlastnictví.

Další pojmy