Devizový futures kontrakt

(Foreign exchange futures contracts)

Viz Futures kontrakt.

Další pojmy