Kdo jsme a co děláme

Jsme dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu. Již od roku 1990 podporujeme rozvoj českého bankovního sektoru, celé naší ekonomiky a finanční gramotnosti Čechů.

Legislativa a právní předpisy

Aktivně se angažujeme do příprav zákonných norem týkajících se bankovnictví a financí. Zabýváme se téměř všemi oblastmi bankovnictví – od bankovního dohledu, přes platební styk či kapitálový trh, po problematiku účetnictví nebo vnitřního auditu. Díky našim připomínkám a stanoviskům napomáháme zákonodárné a výkonné moci ve všech fázích legislativního procesu.

Naším cílem je podporovat stabilitu podmínek a atraktivitu podnikatelského prostředí v České republice. Konstruktivně také vstupujeme do diskuse, jak zajistit smysluplnou ochranu zájmů spotřebitelů bankovních služeb.

 

Budování vztahů s veřejností a finanční vzdělávání

Jsou to právě konference a spolupráce s médii, díky kterým můžeme předávat odborníkům i laikům informace o stavu bankovního sektoru i celé naší ekonomiky. Zaměřujeme se na trendy v oblasti bankovních služeb, kyberbezpečnost nebo spotřební chování Čechů. I proto se intenzivně věnujeme realizaci vzdělávacích projektů, které rozvíjí gramotnost právě v této oblasti. Veškeré vzdělávací projekty určené široké veřejnosti jsou dostupné i na sociálních sítích pod názvem Finance hladce.

 

Mezinárodní uskupení

Nedílnou součástí našich aktivit je zastupování zájmů našich členů i České republiky v mezinárodních bankovně-finančních uskupeních. Jsme součástí Evropské bankovní federace, (EBF/FBE), nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Působíme také v Evropské radě pro platby (EPC), rozhodovacím a koordinačním orgánu, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku a v neposlední řadě jsme také členy Evropského ústavu pro peněžní trhy (EEMI). Více informací o zahraničních aktivitách naleznete zde.

 

Prevence kriminality

Zaměřujeme se na prevenci obecné finanční a kybernetické kriminality. Zejména kybernetická bezpečnost je dnes celospolečenským tématem, a proto je pro nás prioritou vytváření kybernetických bezpečnostních aliancí veřejného a soukromého sektoru. Spolupracujeme například s Policií České republiky, s Finančně analytickým úřadem Ministerstva financí ČR, s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo s Českou národní bankou. Naše vzdělávací projekty učí širokou veřejnost, jak správně chránit své úspory i osobní data.

 

Udržitelné finance

Udržitelné finance se vyvinuly z okrajového tématu v jeden z hlavních trendů bankovnictví. Řada bank začala být v této oblasti velmi proaktivní a již dnes uskutečňují aktivity směřující k posilování udržitelné prosperity Česka, digitalizují své činnosti (přechod na "bezpapírové" procesy), snižují uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo nabízejí udržitelné produkty (např. v rámci penzijního spoření).

A my v ČBA jim pro tyto aktivity poskytujeme podporu a expertní zázemí. Posledním počinem bylo sepsání Memoranda pro udržitelné finance a vytvoření Komise pro udržitelnost (2021), která se bude zabývat i tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

 

Digitalizace

Finančně technologická inovace vždy byla a zůstává nedílnou součástí bankovního rozvoje, protože banky se bez použití informačních technologií dávno neobejdou. Asociace je jim v tomto velkou oporou, ale nejen to. Sama do bankovnictví přináší nová témata – např. elektronická fakturace, QR kódy, Český Open Banking Standard, XML standardy pro digitální komunikaci s třetími stranami (např. finančními a celními úřady), okamžité platby či projekt bankovní identity – možná doposud největší projekt sektoru. Více o bankovní identitě naleznete na webu. Digitalizace tak zůstává jedním z nosných směrů pro naše aktivity.

 

Členská základna

Práce asociace stojí na kombinované expertize bezmála pěti stovek bankovních expertů, kteří docházejí pracovat do odborných struktur asociace. Příspěvek do tohoto díla vkládá svou expertizou i sekretariát asociace.

Naši členové jsou pro nás důležitými partnery, proto je v rámci členství zastupujeme při jednání s regulačními orgány na pracovní i politické úrovni. Ve spolupráci s členskou základnou tvoříme a vydáváme standardy a kodexy, které pomáhají nejen bankám nastavovat potřebná pravidla. Pořádáme také odborné semináře a konference, abychom navzájem rozvíjeli naše znalosti, sdíleli ty nové a s našimi členy byli v neustálém kontaktu. Poskytujeme platformu pro úvahy o tom, jaké výzvy a příležitosti přináší poskytování finančních služeb orientovaných na zákazníka v digitálním věku a řadou projektů jsme podpořili rozmach digitalizace a fintechu v bankovnictví.