Kdo jsme a co děláme

Jsme dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu. Již od roku 1990 podporujeme rozvoj českého bankovního sektoru, celé naší ekonomiky a finanční gramotnosti Čechů.

Legislativa a právní předpisy

Aktivně se angažujeme do příprav zákonných norem týkajících se bankovnictví a financí. Zabýváme se téměř všemi oblastmi bankovnictví - od bankovního dohledu, přes platební styk či kapitálový trh, po problematiku účetnictví nebo vnitřního auditu. Díky našim připomínkám a stanoviskům napomáháme zákonodárné a výkonné moci ve všech fázích legislativního procesu.

Naším cílem je podporovat stabilitu podmínek a atraktivitu podnikatelského prostředí v České republice. Konstruktivně také vstupujeme do diskuse, jak zajistit smysluplnou ochranu zájmů spotřebitelů bankovních služeb.

 

Budování vztahů s veřejností a finanční vzdělávání

Jsou to právě konference a spolupráce s médii, díky kterým můžeme předávat odborníkům i laikům informace o stavu bankovního sektoru i celé naší ekonomiky. Zaměřujeme se na trendy v oblasti bankovních služeb, kyberbezpečnost nebo spotřební chování Čechů. I proto se intenzivně věnujeme realizaci vzdělávacích projektů, které rozvíjí gramotnost právě v této oblasti. Veškeré vzdělávací projekty určené široké veřejnosti jsou dostupné i na sociálních sítích pod názvem Finance hladce.

 

Mezinárodní uskupení

Nedílnou součástí našich aktivit je zastupování zájmů našich členů i České republiky v mezinárodních bankovně-finančních uskupeních. Jsme součástí Evropské bankovní federace, (EBF/FBE), nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Působíme také v Evropské radě pro platby (EPC), rozhodovacím a koordinačním orgánu, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku a v neposlední řadě jsme také členy Evropského ústavu pro peněžní trhy (EEMI). Více informací o zahraničních aktivitách naleznete zde.

 

Prevence kriminality

Zaměřujeme se na prevenci obecné finanční a kybernetické kriminality.  Zejména kybernetická bezpečnost je dnes celospolečenským tématem, a proto je pro nás prioritou vytváření kybernetických bezpečnostních aliancí veřejného a soukromého sektoru. Spolupracujeme například s Policií České republiky, s Finančně analytickým úřadem Ministerstva financí ČR, s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo s Českou národní bankou. Naše vzdělávací projekty učí širokou veřejnost, jak správně chránit své úspory i osobní data.   

 

Členská základna

Práce asociace stojí na kombinované expertize bezmála pěti stovek bankovních expertů, kteří docházejí pracovat do odborných struktur asociace. Příspěvek do tohoto díla vkládá svou expertizou i sekretariát asociace.

Naši členové jsou pro nás důležitými partnery, proto je v rámci členství zastupujeme při jednání s regulačními orgány na pracovní i politické úrovni. Ve spolupráci s členskou základnou tvoříme a vydáváme standardy a kodexy, které pomáhají nejen bankám nastavovat potřebná pravidla. Pořádáme také odborné semináře a konference, abychom navzájem rozvíjeli naše znalosti, sdíleli ty nové a s našimi členy byli v neustálém kontaktu. Poskytujeme platformu pro úvahy o tom, jaké výzvy a příležitosti přináší poskytování finančních služeb orientovaných na zákazníka v digitálním věku a řadou projektů jsme podpořili rozmach digitalizace a fintechu v bankovnictví.