ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Bilanční poměrové ukazatele

(Balance sheet ratios)

Poměry jednotlivých položek účetních výkazů, které poskytují informace o výkonnosti podniku. Mezi nejdůležitější patří ukazatelé likvidity, rentability (procentuální podíl hrubého resp. čistého zisku na výnosech), zadluženosti (poměr dluhu a výnosů) a obratovosti kapitálu.

Další pojmy