Bilanční poměrové ukazatele

(Balance sheet ratios)

Poměry jednotlivých položek účetních výkazů, které poskytují informace o výkonnosti podniku. Mezi nejdůležitější patří ukazatelé likvidity, rentability (procentuální podíl hrubého resp. čistého zisku na výnosech), zadluženosti (poměr dluhu a výnosů) a obratovosti kapitálu.

Další pojmy