Beneficient

(Beneficiary)

Osoba, v jejíž prospěch je vystaven dokumentární akreditiv nebo v jejíž prospěch zní vydaná směnka; obvykle jde o prodávajícího nebo vývozce.

Další pojmy